ࡱ> Zbjbj ;xxFf``&&&&&&&&8&$(&I`))(***#,#,#,`bbbbbb$K}&B-,,B-B-&&**gggB-9&*&*`gB-`ggJ.*fO&f<L0IJ#f#x..&#&T#,Lo,6g,,,q#,#,#,f.#,#,#,IB-B-B-B-##,#,#,#,#,#,#,#,#,` i%: Formular A 45 Scrisoare de naintare OPERATORUL ECONOMIC ___________________ (denumire / sediu ) nregistrat la sediul autoritcii contractante nr._________data___________ora_____ SCRISOARE DE NAINTARE Ctre ________________________________ (denumirea autoritcii contractante _i adresa complet) Ca urmare a anuntului de participare nr. ______ din ______________, privind aplicarea procedurii de achizicie direct pentru atribuirea contractului Contract pentru achizicia echipamentelor pentru UIP ,noi ________________________________________ (denumirea/numele operatorului economic) v transmitem alturat urmtoarele: 1. Pachetul/plicul sigilat _i marcat n mod vizibil, concinnd, n original: a) oferta; b) documentele care nsocesc oferta. Avem speranca c oferta noastr este corespunztoare _i va satisface cerincele. Data completrii ___________ Cu stim, Operator economic, ................................... (semntura autorizat ) Formular A 10 - Declaratie privind situacia personal a operatorului economic Operator Economic .......................... (denumirea) D E C L A R A b I E Subsemnatul, .................................................. reprezentant mputernicit al ........................................................................................................... (denumirea operatorului economic) n calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terc suscintor al candidatului/ofertantului, declar pe propria rspundere, sub sancciunea excluderii din procedura de achizicie public _i sub sancciunile aplicabile faptei de fals n acte publice, c nu m aflu n situacia prevzut la art. 180 din Ordonanca de Urgenc a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizicie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice _i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile _i completrile ulterioare, aprobat prin Legea nr. 337/2006, respectiv n ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotrre definitiv a unei instance judectore_ti pentru participarea la activitci ale unei organizacii criminale, pentru corupcie, fraud _i/sau splare de bani. Subsemnatul declar c informaciile furnizate sunt complete _i corecte n fiecare detaliu _i nceleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii _i confirmrii declaraciilor, orice documente doveditoare de care dispun. Subsemnatul, ..................................................... reprezentant mputernicit al & & & & & & & & & & & & & & & & & & ........... (denumirea operatorului economic), n calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terc suscintor al candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se mencioneaz procedura) pentru atribuirea contractului de achizicie public avnd ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrrii), codul CPV ............., la data de ................ (zi/luna/an), organizat de ............ (denumirea autoritcii contractante), declar pe propria rspundere c: nu am intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul sindic; mi-am ndeplinit obligaciile de plat a impozitelor, taxelor _i contribuciilor de asigurri sociale ctre bugetele componente ale bugetului general consolidat, n conformitate cu prevederile legale n vigoare n Romnia sau n cara n care sunt stabilit pana la data solicitat; n ultimii 2 ani, am ndeplinit integral obligaciile contractuale _i nu am produs grave prejudicii beneficiarilor; nu am fost condamnat, n ultimii 3 ani, prin hotrrea definitiv a unei instance judectore_ti, pentru o fapt care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei gre_eli n materie profesional. Subsemnatul declar c informaciile furnizate sunt complete _i corecte n fiecare detaliu _i nceleg ca autoritatea contractant are dreptul de a solicita, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie, orice documente doveditoare de care dispun. nceleg ca n cazul n care aceast declaracie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de nclcarea prevederilor legislaciei penale privind falsul n declaracii. Data completrii Operator economic, ................................. (semntur autorizat) Formular A11 - INFORMAbII GENERALE Operator economic .................................. (denumirea/numele) INFORMAbII GENERALE 1. Denumirea/numele: 2. Codul fiscal: 3. Adresa sediului central: 4. Telefon: Fax: E-mail: 5. Certificatul de nmatriculare/nregistrare ................................... (numrul nmatriculare/inregistrare, data) 6. Obiectul de activitate, pe domenii: __________________________ (n conformitate cu prevederile din statutul propriu) 6.1. Activitci CAEN pentru care exist autorizare..................................(se va solicita dup caz, certificatul constatator conform cruia operatorul economic ndepline_te condiciile de funccionare specifice pentru activitatea CAEN n care se nscrie obiectul contractului de achizicie) Birourile filialelor/sucursalelor locale, dac este cazul: 1._______________________________________________________ (adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare) 2._______________________________________________________ 3._______________________________________________________ 4._______________________________________________________ 8. Principala piac a afacerilor : 9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani : AnulCifra de afaceri anual (la 31 dec.) leiCifra de afaceri anual (la 31 dec.) echivalent euro1..............2.............3..............Media anual : Operator economic, .................................. (semntur autorizat) Anexa nr.58 Declaracie inicial privind ndeplinirea cerincelor de calificare Operator Economic .......................... (denumirea) DECLARAbIE* Subsemnatul, .............. reprezentant mputernicit al ......................... (denumirea operatorului economic), n calitate de: - ofertant unic (cu ofert individual) - ofertant asociat (cu ofert comun) la procedura de ................. (se mencioneaz procedura) pentru atribuirea contractului de achizicie public avnd ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrrii), codul CPV .............organizat de ............ (denumirea autoritcii contractante), la data de................ zi/luna/an), declar pe propria rspundere, sub sancciunea excluderii din procedur _i sub sancciunile aplicabile faptei de fals n acte publice, c ndeplinesc criteriile de calificare astfel cum au fost solicitate n documentacia de atribuire, dup cum urmeaz : Situacia personal Capacitatea de exercitare a activitcii profesionale Situacia economico-financiar Capacitatea tehnic _i/sau profesional Standarde de asigurare a calitcii Standarde de proteccie a mediului. (se bifeaz dup caz) Subsemnatul declar c informaciile furnizate n prezenta declaracie precum _i Anexa acesteia sunt complete _i corecte n fiecare detaliu _i nceleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii _i confirmrii declaraciilor, orice documente doveditoare potrivit prevederilor legale. Data completrii Operator economic, ................................... (semntur autorizat) Formular 1 A Propunere financiar global .............................................. (denumirea/numele ofertant) FORMULAR DE OFERT Ctre .................................................................................................... (denumirea autoritcii contractante _i adresa complet) 1. Examinnd documentacia de atribuire, subsemnacii, reprezentanci ai ofertantului ...... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, n conformitate cu prevederile _i cerincele cuprinse n documentacia mai sus mencionat, s furnizm produsele notebook trei(3) bucci, multifunccional (unu)1 bucci, camer foto/video (unu)1 bucci, software sistem de operare Windows trei(3) bucci, software office trei(3) bucci, software antivirus trei(3) bucci, birou(mobilier) patru(4) bucci, fi_et metalic dou(2) bucci, scaun patru(4) bucci, pentru suma de .................................. (suma n litere _i n cifre, precum _i moneda ofertei), lei, platibil dup recepcia produselor, la care se adaug TVA n valoare de .............................................. (suma n litere _i n cifre, precum _i moneda ofertei) 2. Ne angajm ca, n cazul n care oferta noastr este stabilit c_tigtoare, s furnizm produsele din anex, n termen de 30 zile de la intrarea n vigoare a contractului. 3. Ne angajm s mencinem aceast ofert valabil pentru o durat de ................................................................................... zile (durata n litere _i cifre) respectiv pn la data de ....................... (ziua/luna/anul) _i ea va rmne obligatorie pentru noi _i poate fi acceptat oricnd nainte de expirarea perioadei de valabilitate. 4. Pn la ncheierea _i semnarea contractului de achizicie public aceasta ofert, mpreun cu comunicarea transmis de dumneavoastr, prin care oferta noastr este acceptat ca fiind c_tigtoare, vor constitui un contract angajant ntre noi. 5. ncelegem c nu sunteci obligaci s acceptaci oferta cu cel mai sczut prec sau orice ofert primit. Data _____/_____/_____ ..............................................................................., (nume, prenume _i semntur), L.S. n calitate de ............................................ legal autorizat s semnez oferta pentru _i n numele ....................................... (denumirea/numele operatorului economic) Formular 1 B Propunere financiar detaliat .......................................................... (denumirea/numele ofertant) CENTRALIZATOR DE PREbURI pentru produse Anex la ofert Nr. crt.Denumire produsCanti-tate (buc.)Precul unitar Precul totalTaxa pe valoarea adugatLeiEuroLei (col 2x col 3)Euro (col 2 x col 4)Lei012345671notebook32multifunccional13camera foto/video14software sistem de operare Windows35software office36software antivirus37birou (mobilier)48scaun49fi_et metalic2TOTAL TOTAL Lei: Euro:........ % asociaci lei: ........ % subcontractanci lei:........ % asociati euro: ........ % subcontractanti euro: ............................................. (semntura autorizat) L.S. Formular contract furnizare de produse CONTRACT DE FURNIZARE DE PRODUSE nr. .....& & din ......& & & & .. Prci contractante ntre autoritatea contractant ..................& & & & & & & & & & & & & & & & ..., adresa/sediul...............& & & & & & & & & & & & ....,telefon/fax.......& & & & & & & & & & ., numr de nmatriculare & & & ..........., codul fiscal ....& & & & & & & & ..& & ....., cont (trezorerie, banc) ...........& & & & & & & & & & & & & & & .& & & & & & ..., reprezentat prin ........& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ......../(denumirea conducatorului), funccia ............& & & & & & & & & & & & & & ........, n calitate de achizitor, _i furnizorul .......& & & & & & & & & & & & & & & & & & ........../(denumirea), adresa/sediul ...& & & & & & & & & & & & & & & ............., telefon/fax .....& & & & & & & & & ....., numrul de nmatriculare ....& & & & & & ....., codul fiscal ...& & & & & ......., cont (trezorerie, banca) ......& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .& & & & & & ..., reprezentat prin ...& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ............../(denumirea conducatorului), funccia .........& .....& & ........, n calitate de furnizor, a intervenit prezentul contract. 2. Obiectul _i precul contractului 2.1. - Furnizorul se oblig s furnizeze _i, dup caz, s instaleze _i s ntrecin notebook, multifunccional, camer foto/video, software sistem de operare Windows, software office, software antivirus, birou(mobilier), fi_et metalic, scaun, n perioada/perioadele convenite _i n conformitate cu obligaciile asumate prin prezentul contract. 2.2. - Achizitorul se obliga s plateasc furnizorului precul convenit pentru ndeplinirea contractului de furnizare Contract pentru achizicia echipamentelor pentru UIP , numrul........din data...................... . 2.3. - Precul convenit pentru ndeplinirea contractului, pltibil furnizorului de catre achizitor este de & & & & & & .. lei RON, din care T.V.A. ..& & . lei RON. 3. Durata contractului 3.1. - Furnizorul se oblig s furnizeze _i, dup caz, s instaleze _i s ntrecin notebook, multifunccional, camer foto/video, software sistem de operare Windows, software office, software antivirus, birou(mobilier), fi_et metalic, scaun, astfel cum este prevzut n graficul de livrare, n decurs de 30 zile de la data intrrii n vigoare a contractului. 4. Definicii 4.1. - n prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretaci astfel: a) contract - actul juridic care reprezint acordul de voinc al celor doua prci, ncheiat ntre o autoritate contractant, n calitate de achizitor, _i un furnizor de produse, n calitate de furnizor; b) achizitor _i furnizor - prcile contractante, astfel cum sunt acestea denumite n prezentul contract; c) precul contractului - precul pltibil furnizorului de ctre achizitor, n baza contractului, pentru ndeplinirea integral _i corespunzatoare a tuturor obligaciilor asumate prin contract; d) produse - echipamentele, ma_inile, utilajele _i orice alte bunuri, cuprinse n anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se oblig prin contract s le furnizeze achizitorului; e) servicii - servicii aferente livrrii produselor, respectiv activitci legate de furnizarea produselor, cum ar fi: transportul, asigurarea, instalarea, punerea n funcciune, asistenca tehnic n perioada de garancie _i orice alte asemenea obligacii care revin furnizorului prin contract; f) standarde - standardele, reglementrile tehnice sau altele asemenea, prevazute n Caietul de sarcini _i n propunerea tehnic; g) origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci cnd prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare major _i esencial a componentelor rezult un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de baz, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor _i serviciilor poate fi distinct de nacionalitatea furnizorului. h) destinacie final - locul unde furnizorul are obligacia de a furniza produsele; j) forca majora - un eveniment mai presus de controlul prcilor, care nu se datoreaz gre_elii sau vinii acestora, care nu putea fi prevzut n momentul ncheierii contractului _i care face imposibil executarea _i, respectiv, ndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rzboaie, revolucii, incendii, inundacii sau orice alte catastrofe naturale, restriccii aprute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustiv ci enunciativ. Nu este con_iderat forc major un eveniment asemenea celor de mai sus, care, fr a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaciilor uneia din prci; k) zi - zi calendaristic; an - 365 de zile. 5. Aplicabilitate 5.1. - Contractul intr n vigoare dup semnarea acestuia de ctre ambele prci, la data de ....& & & & & & & ......./(se precizeaz data la care ntr n vigoare contractul). 6. Documentele contractului 6.1. - Documentele contractului sunt: b) Anexa I - Propunerea tehnic; c) Anexa II - Propunerea financiar global; d) Anexa III Propunerea financiar detaliat d) Anexa IV - Caietul de sarcini; e) Anexa V - Inspeccii _i testri la care vor fi supuse produsele, precum _i condiciile de trecere a recepciei provizorii _i a recepciei finale (calitative); f) acte adicionale, dac exist; g) alte anexe la contract. 7. Standarde 7.1. - Produsele furnizate n baza contractului vor respecta standardele prezentate de ctre furnizor n propunerea sa tehnic. 7.2. - Cnd nu este mencionat nici un standard sau reglementare aplicabil se vor respecta standardele sau alte reglementri autorizate n cara de origine a produselor. 8. Caracterul confidencial al contractului 8.1. - (1) O parte contractant nu are dreptul, fr acordul scris al celeilalte prci: a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terce prci, n afara acelor persoane implicate n ndeplinirea contractului; b) de a utiliza nformaciile _i documentele obcinute sau la care are acces n perioada de derulare a contractului, n alt scop dect acela de a-_i ndeplini obligaciile contractuale. (2) Dezvluirea oricrei nformacii fac de persoanele implicate n ndeplinirea contractului se va face confidencial _i se va extinde numai asupra acelor informacii necesare n vederea ndeplinirii contractului. 8.2. - O parte contractant va fi exonerat de raspunderea pentru dezvluirea de informacii referitoare la contract dac: a) informacia era cunoscut prcii contractante nainte ca ea s fi fost primit de la cealalt parte contractant; sau b) informacia a fost dezvaluit dup ce a fost obcinut acordul scris al celeilalte prci contractante pentru asemenea dezvluire; sau c) partea contractant a fost obligat n mod legal s dezvluie informacia. "&*X^  ǷǬǥ~n^QD^h,Y6CJaJmHsHh?6CJaJmHsHhh?6CJaJmHsHhh?5CJaJmHsHh,YCJaJmHsHh?CJaJmHsHhh?CJaJmHsH hn'uh?hn'uh?CJaJhn'uh?6CJaJmHsHhn'uh?CJaJmHsHhh?CJaJhh?5CJaJh?5CJaJhE5CJaJVX^ $Ifgd^EC $$Ifa$gd^EC $$Ifa$gd^EC$a$gd?Agd?gd? ||||||t||tt$a$gd?$a$gd?{kd$$Ifl0LH$L t0644 lalyt^EC  vx$a$gd1g}$a$gd? $dha$gd?dhgd?$dh`a$gd?$dh`a$gd,Y$a$gd?gd? V x z " $  P R p@Btv~zzne\Ph(4h?5CJaJhb5mHsHh?5mHsHhh?5CJaJh?6CJ]aJmHsH"hh?6CJ]aJmHsHh,YCJaJmHsHhh?CJaJmHsHhh?CJaJh?CJaJmHsHh,YmHsHhh?6CJaJmHsHh\6CJaJmHsHhh?CJaJmHsHxz|~Bx $ 8-DM `8a$gd?$8-DM `8a$gd?$ 8-DM `8a$gd?$a$gd?gd?gd?$a$gd1g}*8R 2t.J  R x 8!:!h#j#P$R$%%n) *Z*\*d*h*l***⼲şΖvh6=hn_mHsHh6=hn_5mHsHhAY5mHsHh?5mHsHhh?6@hh?@hh?@]hh?@hh?@hh?6h?hh?5 hh?h(4h?5CJaJh(4h?CJaJ, :!j#R$% (n)p))}eTT-DM ^gd?$ 5-DM ] `5a$gd?$ 8-DM ] `8a$gd?!$ & F8-D1$7$8$H$M ]`8a$gd?%$ & F .8-D1$7$8$H$M ]`8a$gd?!$ & F 8-D1$7$8$H$M ] `8a$gd?)) *\*^*`*b*d*f*h*j*l*******+T+V+X+Z+++$a$gdn_gdn_$a$gd1g} -DM gd?$-DM a$gd?**+T+Z+v++,2--(..|00j11X333B4J44444445$5&5H5J555ĸzlzlhhhhh]hn_6CJ]aJhn_hn'uhn_6CJ]aJh6=hn_CJ]aJmHsHhn'uhn_CJ]aJhn_CJ]aJhn_CJaJmHsHhn_6CJaJmHsHhn_CJaJmHsHhn_5CJaJmHsHh6=hn_5CJaJmHsHh6=hn_6CJaJmHsHh6=hn_CJaJmHsH ++++ ,",,,<,,6--(.|00h11p22X3333 ^`gdn_$a$gdn_gdn_ ^`gdn_`gdn_$a$gdn_33B4J444444RGG $9DIfgd^ECkd$$IflF$W t0#%6  44 lapytn_$$9DIfa$gd^EC444444Ukdb$$IflF$W t0#%6  44 lapytn_ $9DIfgd^EC45 5"5$5`UUU $9DIfgd^ECkd,$$IflF$W t0#%6  44 lapytn_$5&5D5F5H5`UUU $9DIfgd^ECkd$$IflF$W t0#%6  44 lapytn_H5J5L5N5P5R5x555`[SSSSSS$a$gdn_gdn_kd$$IflF$W t0#%6  44 lapytn_555555555666667777072747$ d-DM a$gd$a$gdgd$ w$a$gdgd$a$gd1g}5555566677,7.70727477888$9X9:t::::$;<<><=??AAü~shYhpXxhB*CJaJphhpXxhmHsHhpXxhmHsHhpXxhB*CJaJphhpXxh6CJaJhpXxhCJaJhWh5 h5 hWhh *hCJhpXxh5CJaJ(h5CJOJQJ^JmHnHsHuh5mHsHhn_5mHsHh?5mHsH!47@888v;l===8>>>?B?AABPB5-DM `5gd$8-DM `8a$gd2$ & F dh-DM a$gd$ & F dh-DM a$gd$ 8-DM `8a$gdANBPB~BBBBBBBBBBBBBLCCCDDDDEEFFFFFGV@VrVVVVVVVVV $$Ifa$gdj{$x$If^x`a$gdb$a$gdS$W gdS$WgdS$W$a$gdS$WBUUUU VV@VVVVVVVVVVVVVVVVWWWWWWWWWW X"X$X6X:XFXHXJXjXnXzX|X~XXXXXXXÿÿÿÿûéÒÿhbhb] hbhbhn'uhS$WCJaJhn'uhS$W5CJaJhn'uhS$WCJaJ hn'uhbhS$Whb hn'uhS$W h^5 h3hS$Wh6=hS$W6h3hS$W6h3hS$W5h3hS$W5CJ h^5CJ3VVVWW"W0W2W4WDWRWW $$Ifa$gdj{ $$Ifa$gdb WWWWW7+++ $$Ifa$gdj{kd$$IflֈV` &9!$&V]i  t0'44 laytS3WWWWWWWWWW $Ifgdj{ $$Ifa$gdj{ WWkd{$$IflִV` &9!$&V]n t0'  44 laytS3WXX XXXXXX $$Ifa$gdj{X Xkd$$IflִV` &9!$&V]n t0'  44 laytS3 X$X6X:XX@XBXDX $$Ifa$ $$Ifa$ $$Ifa$gdj{DXFXkd$$IflִV` &9!$&V]n t0'  44 laytS3FXJXjXnXpXrXtXvXxX $$Ifa$ $$Ifa$ $$Ifa$gdj{xXzXkd$$IflִV` &9!$&V]n t0'  44 laytS3zX~XXXXXXXX $$Ifa$ $$Ifa$ $$Ifa$gdj{XXkd $$IflִV` &9!$&V]n t0'  44 laytS3XXXYYYYY Y $$Ifa$ $$Ifa$ $$Ifa$gdj{XY YYY0Y4Y@YBYDYjYnYzY|Y~YYYYYYYYYYYYYZZZ"Zx[[\\\\b\d\f\\}rhRLh=mH sH h5mHsH#h,Yh5OJQJ^JmHsH#h,Yh,Y5OJQJ^JmHsHhS$W5mHsHhUh,Y6 hS$W6hUhS$W6 hn'uhS$Whn'uhS$W5 hUhS$W hn'uhS3 hbhbhb hn'uhbhbhb]( Y Ykd $$IflִV` &9!$&V]n t0'  44 laytS3 YY0Y4Y6Y8Y:YY $$Ifa$ $$Ifa$ $$Ifa$gdj{>Y@YkdA $$IflִV` &9!$&V]n t0'  44 laytS3@YDYjYnYpYrYtYvYxY $$Ifa$ $$Ifa$ $$Ifa$gdj{xYzYkdd $$IflִV` &9!$&V]n t0'  44 laytS3zY~YYYYYYYY $$Ifa$ $$Ifa$ $$Ifa$gdj{YYkd$$IflִV` &9!$&V]n t0'  44 laytS3YYYYYYYYY $$Ifa$ $$Ifa$ $$Ifa$gdj{YYkd$$IflִV` &9!$&V]n t0'  44 laytS3YYYYYYYYY $$Ifa$ $$Ifa$ $$Ifa$gdj{YZkd$$IflִV` &9!$&V]n t0'  44 laytS3Z ZZZZZZE=$a$gdS$Wkd$$Ifl\V&9!$& t0'44 laytS3 $$Ifa$gdj{ $$Ifa$gdS3ZZ4ZDZ^ZZZZZ,[v[h|kd$$Ifl40 t"` t0!644 la ytj{ $$Ifa$gdj{ $Ifgdj{gdS$W v[x[z[|[~[[\\\\d\zzueeeezY $ a$gd,Y$@ ^@ `a$gdS$WgdS$W$a$gdS$W|kd[$$Ifl40 t"  t0!644 la ytj{ d\f\\\\\\\]]]8^^f__~``aaPbb d dRdf $ ` a$gd=$a$gd= $ & Fa$gd=$a$gd=$a$gd1g}\\\\\\\\]]]]L]N]]]>^@^J^L^^^b_d_j_n____J`L`~``aPbbbXcZc^c`cccccd d dddddd4f~ffffffggggggڹڹڹڹڹڹڹڹhCh=mHsHhRLh=mHsHhRLh=mH sH h= h`Xh=h=mHsHh`Xh=mHsHh=mH sH hCh=mH sH Afghziiijllmmdn2ooppqHrsstJu vNvwwxRy$a$gd= $ ` a$gd=gghhiiijjjjjjlNlPl|lllllrmtmnndnnnnnnnoo2oLoNojolonopooopppHpJpxpzpppppppppppqqFqHqhqĹh`Xh=mHsHh=mH sH h`Xh=mH sH h"x*h=mHsHhRLh=mHsHh{yh=mHsHhCh=mHsHh=mHsHh\6mHsHAhqlqqqqqqrr r"rrrrrsLsNsss tt"t&tJtLtXtZthtltttvtttttt uu0u4uJuvv\v^vww wwwwwwwwwwxxyLz{{f{h{~{{{{{{{{̹hh=mHsHh=mH sH hh=mH sH hCh=mHsHhqh=mHsHh`Xh=mHsHh=mHsHIRyyLz{{||D}~~vHJ΁jȂ H„܄܅ $ ` a$gd=$a$gd={{{{|||"|X|\|||||||||||<}>}H}J}}}}}}}}}}}~~&~*~6~8~~~~~FHbfjlnpv"$&*BDF FH΁Ёԁ *,.DhS3mHsHhqh=mH sH h`Xh=mHsHh=mHsHVDHTVfhj~ƂȂ΂ڂ܂ *24:<HJЃ҃ $DHօ؅ npΆІhqh=mH sH h`Xh=mH sH h=mH sH hU2h=mH sH hU2h=mHsHh`XhS3mHsHh DmHsHhS3mHsHh`Xh=mHsHh=mHsH>܅.06\"ʊ>t,h(X dPb$a$gd= $ ` a$gd= 06ƈȈΈЈ҈Ԉڈ܈ "&(26|"ʊڊ܊ LNRT^b΋ҋ(*>@JNȌʌ̹Ĺh8`h=mHsHh=mHsHh`Xh=mHsHhCh=mH sH h8`h=mH sH hqh=mH sH h=mH sH I$&bdnr|~ȍʍ΍ҍ$&JLX^b LNΏЏڏ܏6:LN  "02LNRVXZ^`Uh8`h=mHsHh`Xh=mHsHh=mHsHX9. Drepturi de proprietate intelectual 9.1. - Furnizorul are obligacia de a despgubi achizitorul mpotriva oricror: a) reclamacii _i acciuni n justicie, ce rezult din nclcarea unor drepturi de proprietate intelectual (brevete, nume, mrci nregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaciile sau utilajele folosite pentru sau n legatur cu produsele achizicionate, _i b) daune-interese, costuri, taxe _i cheltuieli de orice natur, aferente, cu excepcia situaciei n care o astfel de nclcare rezult din respectarea Caietului de sarcini ntocmit de ctre achizitor. 10. Recepcie, inspeccii _i teste 10.1. - Achizitorul sau reprezentantul su are dreptul de a inspecta _i/sau de a testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificaciile din Anexa I - Propunerea tehnic. 10.2. - (1) Inspecciile _i testrile la care vor fi supuse produsele, precum _i condiciile de trecere a recepciei provizorii _i a recepciei finale (calitative) sunt descrise n Anexa V - Inspeccii _i testri la care vor fi supuse produsele, precum _i condiciile de trecerea recepciei provizorii _i a recepciei finale (calitative), anex a prezentului contract. (2) Achizitorul are obligacia de a notifica n scris furnizorului identitatea reprezentancilor si imputernicici pentru efectuarea recepciei, testelor _i inspecciilor. 10.3. - Inspecciile _i testele din cadrul recepciei provizorii _i recepciei finale (calitative) se vor face la destinacia final, aceasta fiind sediul Administraciei Parcului Nacional Muncii Mcinului, din Mcin, strada 1 Decembrie, nr. 13, judecul Tulcea. 10.4. - Dac unul dintre produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaciilor, achizitorul are dreptul s l resping, iar furnizorul are obligacia, fr a modifica precul contractului: a) de a nlocui produsele refuzate; sau b) de a face toate modificrile necesare pentru ca produsele s corespund specificaciilor lor tehnice. 10.5. - Dreptul achizitorului de a inspecta, de a testa _i, dac este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau amnat datorit faptului c produsele au fost inspectate _i testate de furnizor, cu sau fr participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrrii acestora la destinacia final. 10.6. - Prevederile clauzelor 10.1-10.5 nu l vor absolvi pe furnizor de obligacia asumrii garanciilor sau de alte obligacii prevazute n contract. 11. Ambalare _i marcare 11.1. - (1) Furnizorul are obligacia de a ambala produsele pentru ca acestea s fac fac, fr limitare, la manipularea dur din timpul transportului, n a_a fel nct acestea s ajung n bun stare la destinacia final. 11.2. - Toate materialele de ambalare a produselor, precum _i toate materialele necesare n vederea protecciei coletelor (paleci de lemn, foi de proteccie etc.) rmn n proprietatea achizitorului. 11.2. Produsele livrate vor fi furnizate n ambalajul originial al productorului, _i vor fi nsocite de cartea tehnic, instrucciuni de montaj, punere n funcciune, ntrecinere, utilizare. 12. Livrarea produselor _i documentele care le nsocesc 12.1. - Furnizorul are obligacia de a livra produsele la destinacia final indicat de achizitor, dup primirea ordinului de ncepere, respectnd: a) datele din graficul de livrare; _i b) termenul comercial stabilit, ambele convenite prin contract. 12.2. - (1) La expedierea produselor furnizorul are obligacia de a comunica n scris achizitorului, datele de expediere, numarul contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de ncrcare _i locul de descrcare. (2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care nsocesc produsele: a) factura fiscal; b) avizul de expedicie; c) dispozicia de livrare; d) certificatul de garancie; e) declaracia de conformitate; f) certificatul de calitate; g) cartea tehnic, instrucciuni de montaj, punere n funcciune, ntrecinere, utilizare; 12.3. - Certificarea de ctre achizitor a faptului c produsele au fost livrate parcial sau total se face dupa instalare _i dup recepcie, prin semnarea de primire de catre reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare. 12.4. - Livrarea produselor se consider ncheiat n momentul n care sunt ndeplinite prevederile clauzelor 12.1.-12.3. 13. Transport 13.1. - Furnizorul are obligacia de a asigura _i de a plti transportul produselor pn la destinacia final sau n orice alt asemenea loc de destinacie solicitat. 13.2. - Furnizorul are dreptul de a-_i alege cru_ul pentru a livra produsele. 14. Servicii 14.1. - Pe lng furnizarea efectiv a produselor, furnizorul are obligacia de a presta _i serviciile aferente furnizrii produselor, fr a modifica precul contractului. 14.2. - Furnizorul are obligacia de a presta serviciile pentru o perioad 30 zile de la livrare, cu condicia ca aceste servicii s nu elibereze furnizorul de nici o obligacie de garancie asumat prin contract. 15. Perioada de garancie acordat produselor 15.1. - Furnizorul are obligacia de a garanta c produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite. De asemenea, furnizorul are obligacia de a garanta c nici unul dintre produsele furnizate prin contract nu va avea nici un defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei sau oricarei alte acciuni sau omisiuni a furnizorului _i c acestea vor funcciona n condicii normale. 15.2. - (1) Perioada de garancie acordat produselor de ctre furnizor este cea declarat n propunerea tehnic, dup cum urmeaz: Notebook perioada de garancie...................... Multifunccional perioada de garancie...................... Camer foto/video perioada de garancie...................... Software sistem de operare Windows perioada de garancie...................... Software office perioad de garancie...................... Software antivirus perioad de garancie...................... Birou(mobilier) perioad de garancie...................... Scaun perioad de garancie...................... Fi_et metalic perioad de garancie...................... (2) Perioada de garancie a produselor ncepe cu data recepciei efectuate dup livrarea _i instalarea acestora la destinacia final. 15.3. - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, n scris, orice plngere sau reclamacie ce apare n conformitate cu aceast garancie. 15.4. - La primirea unei astfel de notificari furnizorul are obligacia de a remedia defecciunea sau de a nlocui produsul n termen de 60 de zile, fr costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care n timpul perioadei de garancie le nlocuiesc pe cele defecte, beneficiaz de o nou perioad de garancie care curge de la data nlocuirii produsului. 15.5. - Dac furnizorul, dupa ce a fost n_tiincat, nu reu_e_te s remedieze defectul n perioada convenit, achizitorul are dreptul de a lua msuri de remediere pe riscul _i spezele furnizorului _i fr a aduce nici un prejudiciu oricaror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea faca de furnizor prin contract. 16. Modalitci de plat 16.1. - Achizitorul are obligacia de a efectua plata catre furnizor n termenul de 28 de zile de la emiterea facturii de ctre acesta. 16.2. - Dac achizitorul nu onoreaz facturile n termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevazute la clauza 16.1 _i fr a prejudicia dreptul furnizorului de a apela la prevederile clauzei 22.1, acesta din urm are dreptul de a sista livrarea produselor _i de a beneficia de reactualizarea sumei de plat la nivelul corespunzator zilei de efectuare a plcii. Imediat ce achizitorul onoreaz factura, furnizorul va relua livrarea produselor n cel mai scurt timp posibil. 17. Actualizarea precului contractului 17.1. - Pentru produsele livrate _i pentru serviciile prestate plcile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate n propunerea financiar, anex la contract. 18. Amendamente 18.1. - Prcile contractante au dreptul, pe durata ndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adicional, numai n cazul apariciei unor circumstance care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora _i care nu au putut fi prevzute la data ncheierii contractului. 19. Subcontractanci 19.1. - Furnizorul are obligacia de a ncheia contracte cu subcontractancii desemnaci, n acelea_i condicii n care el a semnat contractul cu achizitorul. 19.2. - (1) Furnizorul are obligacia de a prezenta la ncheierea contractului toate contractele ncheiate cu subcontractancii desemnaci. (2) Lista cuprinznd subcontractancii, cu datele de recunoa_tere a acestora, ct _i contractele ncheiate cu ace_tia se constituie n anexe la contract. 19.3. - (1) Furnizorul este pe deplin rspunztor fac de achizitor de modul n care ndepline_te contractul. (2) Subcontractantul este pe deplin rspunztor fac de furnizor de modul n care _i ndepline_te partea sa din contract. (3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractancilor dac ace_tia nu _i ndeplinesc partea lor din contract. 19.4. - Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dac acesta nu _i-a ndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba precul contractului _i va fi notificat achizitorului. 20. ntrzieri n ndeplinirea contractului 20.1. - Furnizorul are obligacia de a ndeplini contractul de furnizare n perioada/perioadele nscrise n graficul de livrare. 20.2. - Dac pe parcursul ndeplinirii contractului furnizorul nu respect graficul de livrare sau de prestare a serviciilor, acesta are obligacia de a notifica, n timp util, achizitorului; modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate n graficul de livrare se face cu acordul parcilor, prin act adicional. 20.3. - Cu excepcia prevederilor clauzei 24 _i n afara cazului n care achizitorul este de acord cu o prelungire conform clauzei 20.2, o ntrziere n ndeplinirea contractului d dreptul achizitorului de a solicita penalitci furnizorului, potrivit prevederilor clauzei 21. 21. Penalitci, daune-interese 21.1. - n cazul n care, din vina sa exclusiv, furnizorul nu reu_e_te s _i ndeplineasc obligaciile asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce din precul contractului, ca penalitci, o sum echivalent cu 0,25% din precul contractului pentru fiecare zi de ntrziere, pn la ndeplinirea efectiv a obligaciilor. 21.2. - n cazul n care achizitorul nu onoreaz facturile n termen de 28 de zile de la expirarea perioadei prevzute la clauza 16.1, acesta are obligacia de a plti, ca penalitci, o sum echivalent cu 0,25% din precul contractului pentru fiecare zi de ntrziere, pn la ndeplinirea efectiv a obligaciilor. 22. Rezilierea contractului 22.1. - Nerespectarea obligaciilor asumate prin prezentul contract de ctre una dintre prci d dreptul prcii lezate de a cere rezilierea contractului de furnizare _i de a pretinde plata de daune-interese. 22.2. - Achizitorul _i rezerv dreptul de a denunca unilateral contractul de furnizare, n cel mult 30 de zile de la aparicia unor circumstance care nu au putut fi prevzute la data ncheierii contractului _i care conduc la modificarea clauzelor contractuale n a_a msur nct ndeplinirea contractului respectiv ar fi contrar nteresului public. 22.3. - n cazul prevzut la clauza 22.2 furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract ndeplinit pn la data denuncrii unilaterale a contractului. 23. Cesiunea 23.1. - Furnizorul are obligacia de a nu transfera total sau parcial obligaciile sale asumate prin contract, fr s obcin n prealabil acordul scris al achizitorului. 23.2. - Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garancia sau orice alte obligacii asumate prin contract. 24. Forca major 24.1. - Forca major este constatat de o autoritate competent. 24.2. - Forca major exonereaz prcile contractante de ndeplinirea obligaciilor asumate prin prezentul contract, pe toat perioada n care aceasta accioneaz. 24.3. - ndeplinirea contractului va fi suspendat n perioada de acciune a forcei majore, dar fr a prejudicia drepturile ce li se cuveneau prcilor pn la aparicia acesteia. 24.4. - Partea contractant care invoc forca major are obligacia de a notifica celeilalte prci, imediat _i n mod complet, producerea acesteia _i de a lua orice msuri care i stau la dispozicie n vederea limitrii consecincelor. 24.5. - Dac forca major accioneaz sau se estimeaz c va acciona o perioad mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul s notifice celeilalte prci ncetarea de plin drept a prezentului contract, fr ca vreuna dintre prci s poat pretinde celeilalte daune-interese. 25. Solucionarea litigiilor 25.1. - Achizitorul _i furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil, prin tratative directe, orice nencelegere sau disput care se poate ivi ntre ei n cadrul sau n legatur cu ndeplinirea contractului. 25.2. - Dac dup 15 zile de la nceperea acestor tratative neoficiale achizitorul _i furnizorul nu reu_esc s rezolve n mod amiabil o divergenc contractual, fiecare poate solicita ca disputa s se solucioneze de ctre instancele judectore_ti din Romnia. 26. Limba care guverneaz contractul 26.1. - Limba care guverneaz contractul este limba romn. 27. Comunicri 27.1. - (1) Orice comunicare ntre prci, referitoare la ndeplinirea prezentului contract, trebuie s fie transmis n scris. - (2) Orice document scris trebuie nregistrat att n momentul transmiterii, ct _i n momentul primirii. 27.2. - Comunicrile dintre prci se pot face _i prin telefon, telegram, telex, fax sau email, cu condicia confirmrii n scris a primirii comunicrii. 28. Legea aplicabil contractului 28.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romnia. Achizitor, Furnizor, Anexa V Inspeccii _i testri la care vor fi supuse produsele, precum _i condiciile de trecere a recepciei provizorii _i a recepciei finale (calitative) Scopul: Achizitorul sau reprezentantul su realizeaz inspectarea _i testarea produselor pentru a verifica conformitatea lor cu specificaciile din Anexa II - Propunerea tehnic, precum _i integritatea _i funccionalitatea acestora. Recepcia provizorie Achizitorul sau reprezentantul su realizeaz recepcia provizorie n prezenca furnizorului sau cru_ului acestuia. Recepcia const n verificarea corectitudinii completrii documentelor de nsocire _i a conformitcii specificaciilor privind produsele livrate _i cantitcile acestora nscrise n documentele de nsocire, cu categoriile _i cantitcile de produse predate de ctre furnizor sau cru_ul acestuia. De asemeni, achizitorul sau reprezentantul su verific conformitatea categoriilor _i cantitcilor de produse cu cele prevzute n contract, respectiv n graficul de livrare. Achizitorul sau reprezentantul su verific integritatea ambalajelor produselor. Achizitorul sau reprezentantul su, dup realizarea recepciei provizorii _i constatarea conformitcilor mencionate anterior, semneaz documentele de nsocire a produselor prin care atest primirea produselor n cantitcile _i pe categoriile prevzute n documentele de nsocire. n cazul n care, la recepcie, se constat neconformitci privind categoriile de produse _i cantitcile acestora cu cele prevzute n contract, respectiv n graficul de livrare, lipsa unor documente de nsocire sau completarea gre_it a acestora, achizitorul sau reprezentantul su pot refuza recepcia provizorie a produselor livrate. Recepcia final Achizitorul realizeaz recepcia final n termen de cel mult 3 zile de la recepcia provizorie, la destinacia final a produselor, prin comisia de recepcie. Recepcia final are n vedere aspectele de calitate _i conformitate cu specificaciile tehnice ale produselor recepcionate provizoriu. Pentru fiecare produs n parte, comisia de recepcie va inspecta conformitatea seriei de pe produs cu cea din documentele nsocitoare, va inspecta integritatea produsului _i funccionalitatea acestuia. Comisia de recepcie va ntocmi Nota de Intrare Recepcia pentru produsele recepcionate. Pentru produsele nerecepcionte ca urmare a neconformitcii, a nefunccionrii sau funccionrii defectuoase, a lipsei documentelor de nsocire sau a completrii ngre_ite a acestora, comisia de recepcie va ntocmi o not de constatare privind deficiencele constatate pentru fiecare produs n parte. Achizitorul notific furnizoul cu privire la recepcia produselor _i la deficiencele constatate de comisia de recepcie dac acestea exist.   COD PROIECT: SMIS-CSNR 36253 COD PROIECT: SMIS-CSNR 36253 REGIA NAbIONAL A PDURILOR ROMSILVA ADMINISTRAbIA PARCULUI NAbIONAL MUNbII MCINULUI - RA TULCEA, str. 9 Mai, nr. 4 bis Tel/Fax 0240/517718 HYPERLINK "mailto:parcmacin@gmail.com"parcmacin@gmail.com, HYPERLINK "http://www.parcmacin.ro"www.parcmacin.ro bfpr(,XZ $(dhln:<bftv X^`tx&(68Vh DmHsHh`Xh=mHsHh=mHsHZ\.~L2X( !B""""#$\%& $ ` a$gd D $ ` a$gd=$a$gd=VXjlvz,bd >@\^bfnp L\L\~"$2h(h=mHsHh(h(mHsHh= h=mHsHhuXQh=mHsHh)h=mHsHh`Xh=mHsHh=mHsHH2vx*,nr ( * @ B h l ~    B!D!l!p!r!t!|!!!!!!!!!!!!("*"8":"L"N"~""""""""""""#.######h=mH sH h`Xh=mH sH h`Xh=mHsHh=mHsHhCh=mHsHR##########$$$$$ $,$0$2$4$6$F$J$L$X$Z$\$`$h$j$~$$$$$$$$%%V%Z%x%z%%%%%%%%%%%.&'''0'2'`'b'n'p'''''''''''(((("($(N(`((h\kh=mHsHh=B*ph333h2h=B*ph333h`Xh=mHsHh=mHsHR&0&''' (F)))*+j,,,,0-n--X."//`01T1V1r12 $ ` a$gd= $,`,a$gd=$a$gd=(((((((((***z****.+0+++++++++B,F,J,L,,,,,,4-l-------- ....2.4.T.V.X.Z.\....../6/:/J/N/V/X/d/f/r/v/b0d00Ϲh2h=mHsHh2h=B*ph333h=B*ph333h /h=mHsHh2I6h=mHsHh`Xh=mHsHh=mHsHI0000000000000011>1@1J1L1R1T1X1Z1r111111111122222 2(2<2>2J2T2X2l2n2222223333333 3Z3\3^3`3x3z3333333333 4&4*4`4b4444444444h+Oh=mHsHh`Xh=mHsHh=mHsHY2Z3\3v3B44p6r66799::N;;F<<`==Z>>6??@@AtA$a$gd= $ ` a$gd= $,`,a$gd=4 5\5^5`55555555"6$6:6<6N6P6V6Z6p6r6t6v66666666 7*7,7Z7^7777777777788 8$8X8\8z886989P9T9z9~99999999999::,:.:N:P::::::6?b?d???????????@h`Xh=mHsHh=mHsH^@.@0@<@B@D@@@@@AA*A.A\A^AjAlAvAxAAB&B(BFBJBhBlBnBBBBBBBCCHCJCVCZCCCCCCCCCCCDD@DBDTDVDDDDDDDDDDDDDEE\E^EEEEEEEEEFFFFFFFFFhC+h=mHsHh`Xh=mHsHh=mHsHYtA4BBC>DEEFFFFGHHIPJKKK LL`MbMM8NNOO$a$gd= $ ` a$gd=FFFFFF G2GxG|GGGGGHHHHFHHH^HbHHHHHHHHHIIIIIIIIJ JjJlJJJKK|KKKKKKKK LLLLPLLLM M$M(M4M6MBMDMbMfMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNNh2I6h=mHsHh`Xh=mHsHh=mHsHYNOOpOtOOOOOOOOOPPP"PLP^PjPnPPPPPPPPPPTQXQQQQQRRHRJR^R`RRRRRRRRRSSS S&S*SFSHSlSpSSSSSSSSSTT2T6TBTFTNTRTTTVTTTTTTTTTU UUU U hh=h=mHsHh`Xh=mHsHZOOPPTQRfR&SS\TtT UjU(VrV,WW"X$X|X:Y|YBZ[[[\ $,`,a$gd= $ ` a$gd=$a$gd= U,U.U2U4UPURUjUUUUUUUVVVV V&V(V,V4V8VXV\VrVvVVV WWWW"W&W,WWXX X"X$X&X(X~XXXX:Y~YYYYYYZZZZ[`[d[[[[[[[[[\\D\F\H\L\N\R\p\t\\\h1h=mHsHh=mHsHh`Xh=mHsHh=mH sH hCh=mH sH R\]] ] ]]] ]$],]0]V]X]]]^^^^^^0^4^F^J^Z^\^h^l^z^~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_____ _>_B_________```"`$````````````````a aaaTahih=mHsHh=mHsHh`Xh=mHsHY\j]^^X^__`ajclccddBeffghhniiiiljjkll $,`,a$gd=$a$gd=TaValapaaaaaaab,bbZb^bnbrbbbbbbbbcccc*c,cFcHcZc\chcjcncpccccccd2d4dFdJdTdVdXdZd`dbdvdxdzd|ddde e,e2eDeFejepe~eeeeeef8f:f^f`ffffh=mH sH h`Xh=mH sH hih=mHsHh`Xh=mHsHh=mHsHRfffhhhhh*h,hJhLhhhhh iiiii i$i&i(i*iFiJiiiiiiiiiii&j(jjfjjjjjjjjjjjjjjj kkkkkkkll lll$l&l*l,l>l@lNlPlnlpllllllh=mHsHh`Xh=mHsHhoqh=mH sH h`Xh=mH sH h=mH sH Rl(llhmmnPopp$qqrRsTssTt"u^u vvfwhww*x,xJxyHy$a$gd= $,`,a$gd=llllllllllmm&m*m@mBmbmfmmmmmmmmmmmmnn nNnPnRnVntnvnnnnnnn o ooooo o"o4o6oRoTooooooooooooo p ppp&p*p,p0ptpxpppppppppppqq&q(q:qs@sVsXsss^u`ubutuvu~uuuuvv,v.v8v:vLvPv~vvvvvw:wzJzLzXzZz\z^zzzzzzzz{{{{D{F{N{P{R{V{{{{{||||}}}}$}4}J}}ļh$xh=5mHsHh$xmHsHhenmHsHh+3h=mHsHh"x*h=mHsHhCh=mHsHh=mHsHh`Xh=mHsHDHyyzzP{R{{||| |"|$|&|(|*|} } }}}}}}}gd= $,`,a$gd=$a$gd= $`a$gd=}}}} }"}$}&}(}*},}.}0}2}4}6}F}H}J}}l~n~p~~> $ ` a$gd= $ a$gd= gd=}}$~&~l~~~~~~~~ h@BD‰rƑֵ֪h\eqjh\eqUh=mH sH hEth=mH sH hx'h=mHsHh+3h=mHsHh`Xh=mHsHh=mHsHh$xh$x5mHsHh$xh=5mHsHh$x5mHsH:>@hЇrtrrgd= gd= $ ` a$gd= $,`,a$gd=$a$gd=ޒ(2468:<>\´°{peS>e)h_2`hrpB*CJOJQJ^JaJph333"h_2`hrp5CJOJQJ]aJh_2`hrpCJaJh"jhrpCJaJ jh]hEUmHnHu hMChrp0jhEhE5B*CJUmHnHphuh\eqh-hOAh-5CJ\aJh-5CJ\aJh(hrpB*CJaJph333hrp hrp56hOAhrp5CJ\aJhrp5CJ\aJ46:>\LP $$Ifa$gdu$$If^a$gdu$a$gd- B#"9gd] $ a$gdGA \^ҔԔڔܔޔ$&FHJLNRVXZ|qhEth=mH sH h\eq hMChrp3j#hEhE5CJOJQJUaJmHnHuhmAhrpCJaJhrpCJOJQJaJ h_2`hrp0JCJOJQJaJh_2`hrpCJaJhrpCJOJQJ]aJ#h6xhrp0JCJOJQJ]aJhrpjhrpUPRTVXZ`^\\S gd=kdL$$Ifl ;\r $w/% t0 K44 lal9 0&P 1h:p-. A!"n#:$R%22 $$Ifl!vh5L5#vL#v:V l t065L5alyt^EC$$If!vh55W5#v#vW#v:V l t0#%655W5pytn_$$If!vh55W5#v#vW#v:V l t0#%655W5pytn_$$If!vh55W5#v#vW#v:V l t0#%655W5pytn_$$If!vh55W5#v#vW#v:V l t0#%655W5pytn_$$If!vh55W5#v#vW#v:V l t0#%655W5pytn_$$If!vh5V55]5i 5 5#vV#v#v]#vi #v #v:V l t0'5V55]5i 5 5aytS3$$If!vh5V55]55n555#vV#v#v]#v#vn#v#v#v:V l t0'5V55]55n555aytS3$$If!vh5V55]55n555#vV#v#v]#v#vn#v#v#v:V l t0'5V55]55n555aytS3!$$If!vh5V55]55n555#vV#v#v]#v#vn#v#v#v:V l t0',5V55]55n555aytS3!$$If!vh5V55]55n555#vV#v#v]#v#vn#v#v#v:V l t0',5V55]55n555aytS3!$$If!vh5V55]55n555#vV#v#v]#v#vn#v#v#v:V l t0',5V55]55n555aytS3!$$If!vh5V55]55n555#vV#v#v]#v#vn#v#v#v:V l t0',5V55]55n555aytS3!$$If!vh5V55]55n555#vV#v#v]#v#vn#v#v#v:V l t0',5V55]55n555aytS3!$$If!vh5V55]55n555#vV#v#v]#v#vn#v#v#v:V l t0',5V55]55n555aytS3!$$If!vh5V55]55n555#vV#v#v]#v#vn#v#v#v:V l t0',5V55]55n555aytS3!$$If!vh5V55]55n555#vV#v#v]#v#vn#v#v#v:V l t0',5V55]55n555aytS3!$$If!vh5V55]55n555#vV#v#v]#v#vn#v#v#v:V l t0',5V55]55n555aytS3$$If!vh5555#v#v#v#v:V l t0',5555aytS3$$If !vh5 5#v #v:V l4 t0!6+5 5a ytj{$$If !vh5 5#v #v:V l4 t0!6+5 5a ytj{Dd] j FA?Picture 2bCq/}x+"?~nCq/}x+"PNG IHDR;vsRGB pHYs ~IDATx^}\WyezWދ%[&-@ `J%$! OK!$wmlm܋,ے-Y;}^]dcay}/JcffF/mi'5s9esxijeo|qGF_A'+'?D Di͌Fg#@l]g+U ޳#x?&? ^epff`f^09 _4ZJW8"s9-l q ;3~=:^`ً43_33jҀD*.P ':f^ҭ۟F żm[DnT-,BUfUx@RI%S2$ Nd KxQ9/i7slGz3X3?3D=DRx;~<'\ ôQE \{PRulKIs%^ 83k^3u9 .QAи9N8&v麢H`JlĿd<ˏg` Sb6̪RIl JBizEe h9`Yw% =mgz℞@(fL.ʍ9\A)Q XH<̱,3#03u' #*gv|Ďlv(^(y=ڻǖgk6i+ZRDno^ؑmvo?^>`)aޓ,6mASTVV6]ob0a>YE6#`fF׍1&b{=q#Nnqd]V#2Yj^<)+:LF"!rCl-x3O,xVT8T($]3NdRt>dUWdE&xeMK$I<xi B~1~ض߿3#F@=˱RɕY0iN%HbD.|k)lچQJ# {ȖL-j 7$z':M>g&dKKYV!5Zx55]2`BQE f;21yQ伛ӢXMRd̜UrbR#x59/ "' +B!X 1e/`|? fEdf0Szu e!@8 %Cօ`q<T@TCINJX()̌ ``y&p]UtSz2Z_Ujjif93/L=rJ,eBdipr?vHScG-h!#.JKEscE]e&Lc(Gl*JxI%Ub!1Ѳ2T[WіkD. 8H$j&%6\ ;e/dx $9,\ X3 ?= j47iǃㅞ5dY^yKs i֩ ilh3i ÁDcukKH}R̅b%4hQ~bNs0hNxiV}e-(qgvRpR.Wsˮ]Q`XY66ѻyz`2^ Wk!xL M0\ә,c|J#s2U_v03X̛fF`Ä2dĞg@+Tx^X2Q\`r{k`z>w65lX*ۈc8 HK;1+! DM W$b95r]KplII,Ҩb4*DE'sStnD!_x:&d M˷ĥh,z{|@HL,C[<5vҁd;&`'8g $jPC);&,|I*H-TO(ǎCr!,W[dYA ͲפBuYV|xIÊX{se{T OO)cFb/<Et鰕P LKQ=ə ۯ,{j}3#"e`v=\Pv]Ă+߂nI'+`T|u1C+)eBi;KRڨq"@dFA'%RV91aɢaSK 1ms>|"-aap-hf/x#ZBM<ܗ)NLV [*&'~0.A$p8>n~@Xl|tL0ג(ub}d*@4 IR@KjVu:̮cql*TFI8#\&H rWp}9z'~@8f63/srбDuLJ@ҤjݘKn|δyFύb NB<#@ \OQ `UPFCC H9(%"gȼ3A'i57wr-[ܘ\gc:DdD]vX# OD 2hw>),9xI<5t';F, tx!| FB «T(w;9.wxOSS &-(eq6xmVpUpР_tMSu9nt9\DsL2bp[wFa/(z g.u>l7Dm|wqC=tر[o G3X3'13uE|467Knm1,*#U5ɺhʕPc($D]J?A*rcؕ͏Է,[IBdyO5S"*"NoQ#?q|hdi]?Cw~jӦM]]]Exh@د ؂A߾}7@Fp:f03/(D)gdUBw#C{^Qd+X_cz놫:2fteE'L<&ʾD&ǐ#=Ƕ "oKQru/fm950u=Gv}Ѳ‘hAK6E&Ҷwj[獵=. A%-EnyʦƶN JHfԯ @I( j.3ʐN߲B Gr$QDb,vF·ͨ~#GwcD p3`o-Ǒ!,D@9;wC,Cc]E'אc<6Lf ͌KqTSfؼW]־|E˚@3OtnO:f8I絠TPH}=ޱsˈm*[(b*;:d*M.*2#d8 Pm~ kTRP\#G} O2]Eh8)EkV\~&Ukǻ$ "4ơ*I"@Jy>߸J~s&3CW'}|tg/J{J#]wٽ:!`9*aOMI~v>eұھeÅ1bfVG _e,k6hoؓ?ҷ/{,Ϗ"n&Nx%2|\Ue]uu G*a.W:*!+XxC!81bj+_"cbH h28E>uuGDM 2UO UAѓޱ@,,Zlt`$AK݇Oqe/L#]|% 9`Qt8\9M*I'H1zE/f첗<9(H OXv̱Yߕsnq:U8%pmU5MA< 1.(͞57{-/Ȑ 2*p(d2ֶ\"^cYnj|C] ϒ|L068}f{&:|uT.>eYKleRIfv Ve~Mpѧɗel)2a/ZVvǦ6`{SQ%߲C蹭[pƫ]?ek>J7=R[p3X6jfF9|t v}sŏ@"@Zo[VP[˲H-=)X(K*ZѹCU1nTG* 5V1b4GAk*CY^OZ5N݅=8$+CѿJnuZ(rxri%>4011/+_23#l.wh`ɑ=*!/;AWKxrPDU]S,q׷̏jTqHG̙|p S3JF0҂+ڼPCmKT$888W b]8kɜ V5G #AR)EODٸ[?sXW骞k^y9X$\X: xn4_ıww5W\SHTg'^3Q x#o6\\8?e/ѩW^c og$ؿI%,dRh]ZW O8Lnf0r /VXADש߶,{Nk9ʇ>Dj+qsVvsSjEZs67? |7:oh"L 1fcVp9(e h!amU-A&t'1!F,\6pF&'ʎeko+_/~[=oÕ[ز*)M3/=sU4j{quM-]C`cɪ,k_34`LA0jNI]FTup@u _jE8 *郛 EY$Ҏ%H*RD|I(tROtE%Ȗ3 \BCx7j 1prbh:7Ğ+2*;2FVrz<Npsoȧ{{+WgGG fFG?яo_4<</@;RQi"} x3X4gN}P|W|?܂ ;^Ʉ}e~qk^be-֥gpQ /«t`H|ПK"$Pρҝ@͇ 2"k(*d1xAfx6z(:'r?oy 7l_ܑv(E:ElK]4[ JzD~k=zz߇>wxoߑGOj0"t%<m*g/g&Ϝ__D.˖\QWjCdp4١-l+oX˗.师)A9g6gCU) n@` >(ZB# rC IH@8zHjꕘǐ X s" %Q\?q! ,nxٓw߅эg@:7Wf=#k+:WHƛ?U@љ|H֌ȁѼ &91*Ztt(becg '{\Ku!0K ZcY+VPݍ&B| ihCp.O )`8lCie/Ꞔ'YK4Uj\PHD@wA"nrf50PaՆk=e%}<|]ǏVU$0"pձ`z?&q薁7=! ]N}]/<|qZ5Aӥɧ|[_w֭cTypY6t.16Zo 2R 7L&YQXk$5Jq.^݀h4N%OS t)RrAVH9ndw,]ղJ )S IZno'_zC۾/wݻe{z首`$D-J;BHU~#fOP- GNsk_34R>#D.,s?2j' bAQX<ޟ\G-R2E] # f*zTX--ueLlp1 (jw#?m_}7M}+c6s Z?7}n-IGwlսxm8>0ɋ2k;wY$eBCۆ$IDS?sxRD3v_ 9UzB!9M B nP*"A }j|# ރL#-MU7dILa56d$8 s.-#Z$qWͽS;WGLg \k"6|f|kM nЗrXBA2Q̃ G, ,3!`ٟgZ}빥No+HቊmbC1f}]Nä*~~Қh)yPG9rk\9~1.A:Gfa|诓q5Ƞk.>-'zϬWƙCXx3O!,vUԴgaK"]'TNm|EzP E3x.Z k9["/+3s|+kʐϖ/KaXҴ` sUhiAԊk|,_Һz~zdXGa^[~U,=gy ㍳HlE歾 D=O'?k`E /`d<<0N5 ިo+2E*@xs_~b_7[ߗ3#!ek~z]C' j$X_ҿ]s^FG~ ~`&5$~{&ǟ GtPkG:lGk?BBBa MsŇ-H҈#HtDz **wݍr Wժͻm/[^MW'6MܥP6&7Oy*#dLŜ.Pv1$/]dwfUHXPjxhh + $Ie41M#0ag Z_oi6A1@耍jнK M婭K2)xP즸Xgz~r3Go{ͯz\%P`p0f0Bq0mۮ溒:7<<ߧ3ctmf6k@m$$0P-cJDMI*3i9d\(EY@M|6Y$/mKh$HqF+aM"`Y'F]~h,-Ι.8/G W[y;/:gNAND*TBGl޴iwY0<˾V\>g.&$=. \ж}tI`4f|z3RBS/=| #3 Ɓ p3`_3_?q4 #yzioK##?}n|;ow P3lTgZTb{?+9sII O= c^)=6snƋ:v f[O#PF1H3(C+̶Mu̖ڤ/DW:F}3et|5=DÈ-[Οhĭx]_{{ƕ'Nd휀ol/(߄ϓ̞)$-o7ĞaiQ!V4{lъ(Dzw/ZS?Ւġm@UHS=Ew\~}NphO v\~P2Z0,xN`;W 5/83"Qފ}1}p|Oe CA`q$r^fғWNµW$4:yj}NtvM8^4uVüE5fs/PXDihRo/o^}mi9#Ss8 -Jp;ﴇ>O`% {c/M-)8|0> ˦|ztzj7:>gE ꞉쾕?X4&`CVxr?pGmFZ3k[ߨs?c4}oTiKYtp}<0pJPH]]mǜv=Q%ͬeG"IUsc1+O8~s@Hޟhlj0x|3grѡ r-H5nzk֭cLA@([)QY* ׿>#@9atd˖--X{':y辒]Ԑ?ͥoW*cs[)rwe;%؍Uy{4l7V@?FbO_5h ar[a=Sb AG7's6T7Ɲ8$<I9k#l" vv"٨ ӟ>!Q88/M,NlʌD/8O?'ή1 <=4ɰDzؗ#'tJY1̋΃)(SP6<$h\-Tu=~6%7GyF眗|^a!>M!|M3|MWk浯|;CO?ybkowv>c+Ʋ {7|cn~[W)sU%?kQ%r#k6ŢR1g&{ݍ7bx 1O-uB*7f(h&R,99DFe8 9YM+Sг{':Vp !1xc!^>GVH E v(!بI],h~+uO ڲU][?? ~fIģ 坴<mC+f[ôor$ߖ{}^ !s,1>{Ht!Nƹ#zbn2N)n> DO$We޿c8DOFgė/ƇmMN<BK Lwfa"64Ǿ;/5/]}#_zz1W8ҹ\հr}|yj"(6dziDU(! 71{{e ?.Nl;(%%fp+H_濾'Dŕoxw*P>on\R2Cnh`:/9}ᶶH$B 39ֺڛs`o116hcd93[ߎRhť _Zh@VihPBOjx`|>4of1ޟS윋?Wʜxi޷+'> :P lڐd3n:6" )*q'G2vS);_7eΈTLa *@*9F޲r&/|廫.fv=mƣRLTW655Qޔ[`Jk܀0Ӟ1O[Ca]rY䨝0}^̮m!6њ*ҙ!vG7\u%X(z͚=6(Eq";RFoyڄays`oYj`2YX,iM;UT: 0~̭lMSŢM 1IOBםvlˀqVp-r}Ft3$_l\^'Z)~b )3ʦ4(:pƺSӡc:8۞2Ԧjx?OrP}ڋ=4{G1R@K_oj)QS7RwJ+cj('vHbٗNԔ>yv:);Qya\]Q`jb衋ozͨ%H4E~8NzfE,33]^ЫeI)No/^z#e旅 ii*AYy|Mog{Kò5~?ͽr';?$C'+Xfum.*f1wxm}ͼEA>g_[\92s@jh8`3A~ڪ:ZMq,k{fB OHQr!K5v08t2o6`M4(Q~TaƱv:mY!6jWLބ1t+nŤ>p4߹) >i 75Itg< `3Oy˦0elW~AEix8[ o1ĘZӐ<(hٙ:27u6쒧L?i_`zl18L4Ts/{XoNs xe")4 Z~<ă~rPbj†W_7ʕ/o ն{s=vaK9w}?.%bbXE^5k&cң?Ъ^>*E*N8]I%\Ѽ|ebBIbH㊜J!#q0u'g?knm)MJǙ6}Wc8 RH qޑ-:ϼcVԿßR{RFEu}(iĠ ጂ:z՞,&ztnޢX, V=Ԟη);:8XN9˟dR0g PZj˦K4.ةqGZm4)aC?ԇG.W4daMS'g2Οx#8T|H"\8~!7n2uaMfoWibl`#zBi7sM3[ bi4(fb*r)tN$fϗ؍Bq\}HiwD% 7C* RkۮzE[,n4QPq*sa3ݔ wz'oT `L[hS{?~r~Կl;:sp烏nn[7] 塾h,d|=J$s0 Xjݝc}\sEYY[ĨiZ0~a"oR[EM.OzGՔ%f1LH_=X>gW Vg\>r5teɲ0a±p |[E.|_|DD!OuqłmE!ѫt-=;7{n;UZI!IBg<΁e8pp'4d "~0p0Iy}F/\di}8"q4M\䊌Z%02xd DW!qQ!C_1sf- qM<.&^i2Nd{Vz!0g ˟D"ɂ|hCT؞ehŕ;9OExh!p6Y9xZ*P H"@%) {(5ʴ݂%*M3n59pQTH/km Oޙ[7ti(P ͆]d -V>Dd,.*ETu8,Eu+Í{vm-22cp^.2e,q$ixaCbJ,.[%=&о1',z{M:gcSY*o]Ŀ*c <~Q01u wFng?>g_UMӻZgs4b6;zwDJ+fG:߹e|TTAn먭daX0>"CLٗB5|^`MF0+HA $C$*䋆w~0Uぇ2%yK]Wl H.|3P@2IqRdogbW0}'_}ݵB]}_>(`1L #}__<*E Rߎeݐ.)CjPk}D>ȉe`?ܡF}>Y ģT$)swNqG;G Qʺ>Xn.T5TJ"h\;zRj0Ym@(qLwu.,WºE+D뼆 2 nfY[Mpcy-oJ`3 񱞑Lz(S +p"M1vt(GTdxΟ95LR(DBڊxmm9g|IsNNN:'rM6ZΕV|\'=rj,=b@8*_ 7zp٫%k pe]mx _ň2 58e,pك{'cȌz}鑓T[sG$D2^ &c 5pŽ[mJ!,s+.n{:p: `2"TcSxI% r)%C(h l1)+A?򄳶 .wp!vtT)D3 30UMeԲ,8IDQ̧G]ۤk;[7+Rr0ϋf šcoOkg]t:Os|,v WX-zQ7 e ̃hぁ LABr8w^$ zv:.A#O|X(輂㧾۟:ptŗ.Yw٨Zӟ分`$Xdi!yiYC8^vuzGFz'F_>ċ«Jt_euQ@dʝNM9첖; q'֌uE$ha qo!蘐:YnYK %9N 5} &΍qam>c8#:U, *4:>q~\Z99N%^|h{r(w~x ¥6( "!~&yBܺ B-W,JvctPwzK/ꇹcG=3,rH ɄA:6}!ӰoPͻ-pjUνL8mId,مgu#-v>Cr= C.^x2[tâ1M3&RxnxKE-7|=5h\eVр9,a)@n֭O>qמ=vD$jo `q5E~$5 Q iͯJ0-*Deg0ǣuUd,a㚫j*hɒ!6˰ф\58<.~Gl7]t|rL^An5 8 F. m$/Y@ש=s+n͚F0GΓdQ$R=#&{=ŗ?A!r-]uvK>~H,5UGR!{4WT1h,`=EcCcjR| {߱CEΎTq$9K\ BŶD4q(l&+7ճjp3i<3qLB`E@JwbBwhxe cx;S̈ jHED-T:58ODqO7}끍=c\d)q?%\t&8]2QB,R>A7zp`c~54LIJC )rLd 9+)} tr<a.`dX9]0. F:6s'!W+ ApU :`ThsXL;(ƣ_X-Z:*VaX=2f(4yRkmχ<<ֿ $8+*054v$ Gĉ{%Bnt焈- vs$c͵0;#"P v v|G/?/Ál5ogՂys~jxL2zm#vo~BN6[)юyWkW_lm圕u8dV1^h'Έa818rT#ǟڹ'G~~/Q !ɰ|^ h0bKr"ߜOooZq#|$ĂiUUEƥ p4@EU6r3rE՛[jP(DcZ劆 ĉ'kd嵏y׶Xu2(-#:GXcM?ai#f3a ;`N4%$٬ D%8a/rw<;ea"p- m@YƧ0YY^W81) >\W p0FHqܖq.܊z77 p Y Ti)8. 4~M1 EZe6Oቢ !ׅ82 XnD>D X+-+>-)ݡgwo:1|H'![.F" f^ӑD( y0$#E>X{zv?nIAdy".80<ɡ`<"T%]J$1W5NLdxshfՄ$-G7Jv"nXB*Ȉ^DFTykcm+=Ŵi%Cu+ ;n/ 65q)ZloJΖ|LNbzR=rBpޔoyX^ӛ;$"+2L8 "|O~r~>0>o?Y@$F{t)Be,&֖7YYkmpufk@Uthn8VJTiuJZ WpUCqVUk[]y [-i_|UK^hK.h.X䂋YޚͯX8wVk+X{I[+|.DÛ{?CP;4rx> TDa&="* H!cD:U8BĞy. BNfB+TUn(׭uV7;c 39//V~VuKF&B*Y:fn0K!>\s4Uxx/VSesT1qO s?znWh%506ɍ֚&kHW <[2/ 59IWD=6qQIN}BjvHXQ/NM, Cyu Wr$"!(( 64dLlr~rv9jbMz%^Ց.Õ6 O7;pq_tKSm&#D@gXe<^햒@C4vn(qK[W+XQ[P}.s_Z<&v4d K:15Y&RMT+:zp=vo+b~/`Sҵq14G<&ȜiṎ$WW޵?˫FW7V "ZPv羱}`SH:v%vx'0tj]uM޴,>͑!p2񶚪hpӮV,[b(rcDE^I 7>9*nbg[E&s\ynʭjΫ9y~Ti;ׂ0 'xa ĵLќB5k_s+7[t R :Tf"; BQm=7=j% lU%ۯZӸ~~yq33A։T%DN["b/yzdsxb'F8cE"!;Sٍ Y\SlPg5/]5u!sb8WY45_TqhVC,0/e8x=yK i D a(e.nXv~ͻ[/ӰdVhs)9@SrB{sm.Q S)v=PS@RFk}NH'OxA&H"}P ywp8qL|`k;1gܵ׏"l( )n o N1*F Ty0DHLhkcvWO2`2 2AlusrQR͛|}]pAX4lf5L)?ƞ+,QAqCj4 C ` VJܒ7tIs%I2MVP<A Ea/nWq1)qUļs4'^N ,]Eq rIQ'#Vg[{/Ymwaay!EYd_\p8C-c1ILU [VقUUB{kq uk]h֊ͥFD4"|3W,`jM+]1kݼ$jŎō+W^;~iCd+ 3Ld MP]c)yլj~н.j+k^_ϵ%5B:ոDбv7]*0F e!f)K[.z݅KRDIz!$3[gRQY&_ VxF rٌjjٷ{VUT7qH" #T"cl+:<'a+J`dl/+QJ6wٱ`0vGw=|[^*Q,Q܇\%)GU1wϯR5ߍ0Tb}L ږ r'-lqBi"b&Pr}qZ*mhGF:>7|1(q\;9S<+z# 5QSӧAO =)J Y *>wÊK8yF"S%O+*--{ sԀI%c=p!Po`x4nDHWANVġj"0 p.(UW46ͭk:lh3.6+2{nˢDʸ ]t j:":lyyXJZM[fc%mrpD-FF-(2&R21`\n Jmye!.X(~E\n1zVpW4Wv&`{΍> L U?odINMF$MFてk"6Kؼ 2$ABAЄ*ڥ,u~MCtP * ;iȀ.dǃ7y8p^iAoٵx|ȎG{???GZb&|Hjh{CiyikgC%Сh`U0xzx2'E)J|^u]T w J+N4k欼/|o~3J )׹|̣ Q崃n%ȭiIͩ#^FvrYT t Q#[*$j qܷ:a$5[a@Fy;Rdl0J&q41pZgwoWsa(+PJLͯl m$q݀4iXX|Bj"(%Q$Q8,(l GT=ta%G' NAosL^E4DuvJ1^F2 Y(`SGxuu2ahEHb-p?ξc/S:b|)&7̩_zݙ?5Y!0Bc(!baKUyG8ìt#Z(mML #- Nqr(8Q%Ea}{L "ibj݂V4_jp0L"DYrJw3UQDi ķxxYGJ, F$ptp'( -5#zxbn$g= ^5%D 3"Qjo/fq6LV}#+Z$o%2pPlJ3$g)Iᄈ5P4eIHA/>L`Ò'B1}o %C;VUE :@ 5~(f iyTϐ4D< %Z!.-E< Nޅ4 =O $ܮ YpkG..9H_P'pdh݇{sgέ{wwϩD$.:)4҂ɯ,o$p=;&:a:mpyKw,8?. IN:P&U`Կ6m=5r0oE1 Gcrv^lD䙏Oc„kuλ:%2ثڧv/[ DS%%&P hUˆQm[{W`T;~$yly֪'=AX*/q (@uN*;nyw֦?sWGz8Ĕ!4Eke5/ ?^̸#y!Ϊ*Htv"}d oD>~5!"B "v9|.7GVTk#O%у3"+Z[H4uǺR8z!nPʕ!KK@q; E Olpu 1=q%!F!#-#)_t>qM(H`NӇ ,=h?;a`NҢu0*CP0QL=0GydiQA# w d!+q3¨z0cpZL@.cq;Bw\$@F &7rϊxuRq<21hҶB% HG "#w/paoT_h 3}Sh_h EEaHzp۱L+Z;G&* EKZT`¶Y3#> :fhLټ<6潏<}]~w>쾁L6P9sCOo{ǿr{>S7.ֿ.}[]}~ρ)LrB1:?LHyX{`㓭Za~0=Gi&`29O*f2Ҡ *AnjXŤT]1)n! _kŗJV^sˏpR8uϐs`D1 Zu\'/F)e+;ڡ^6m^ Eiw^ֺ:A tpfUe@$Qy>챊}Fe눦*:x~X(b TE/@6 r`x`AB߭^:GGzBt1n#~}p(|d2xIX`/@:A(6(v"c_6$"x'Uw (8AtWC)^O`x>`3I/=S \2IEǀ0Q=n$!(KİqC8WGm7 4t"zuZK?V |A:S'TJƂq*xC|S(#P4 ͩ[!rVER uZmSjr1V4YPhQ8 f7< ,Oy!(Aضyt(8P@yQJhuĸA&e:q 5GU+׮9g _WAB_(f/~^x皏wˊ7pΫ~[>̍M+3xǗ~pgz~˯g6_^ rUܺ]ϗMݘ|EAk j)hI >'+C0F<7` BhCI+(0ń&haPQ4[(`fWկ~[]OOUT $2|s`)o 7Z@cF@ +GѮt\ﻰ4F8˫CYTFg&m 'EQ~"Pt z !kr|EEeaz/ jF+钢#,6*ls.F5emUa|i|N+9q2! Fzr0\s"\C}cx;Ⱦ=,ilfNf"c[ ̎f[=N)ja@TC<CZB^Q=ǡ%KLrfуd70٣pzk\j+f򑠓(+0YA&XXuB fTRK'BYÒi0e #,oPNc†H|CfQJEO+z=4| /d(0@?G4gP;I-epl kF_B9HSnTQ aQqlٗ v+30c1t(ANz ͎FbO=ql(u:)F*_~_]}o|ŜP]z)lTm}FBNT;o\ȷ-._ߴE|?| $!(NmFwZ?5"PGeMÑ1 /l4p$ڐVnePv+_~^M k.n5BXQl6p緿?|+_yk_Gi8){G/Txs^MŌLJUVqQkԽ5,,a2 )q' vhL]4ecMIK")"O2*u`a)8X SJ:vT !ZU/kGa+ց^ɭJ`Vl~<)\+ʧ (†b"aXĮ,B]YK2$O,Q\KZ'l ~WlY09?o$H0V>ܳא6H˜%H˜?>ph4קz8V ZD\9wKU7vܺ-n_5aɢ V,lX~5zIۅ U,j>oiK[V-hZm9k['ևqPv<5rd(J !a"рnjl s<2S}z$+}Ήݻ,د~NF{b &΀qD!WO8Ĭ$ļ+a'bl :Oٙ:toB~` 0ѡZI-3I}ZX#Q)ⶮ1;RcEf[>ŒF4#"R즧_$@oXP MKҳ+F7Ejfb{D4D%CcL^DG !ɉ1+fmi:ggv|!Na~ B$]~rWMNlԨafmH !76#B"%cv\_\?9Bi U,q*H8Gd3^:5C>_v4`Ƅ9>om A!cq2et?\2/s?rkxUZ¦oc8Xy1Bu1Jypq"j/߅ȚO`&w@T!?xdA6E^ǀ^c/k빛6]xVG 97@A~#!{HO>V'M(ϢĨAӲepF&.)&"vX~t1XF!6NŀlUgwĖ5bmɼҹesVΉZAhPfժBJ5r k+[K5(QKqM g]%)50~.yQ;\n(ݛ5]BME.=MVEP6X"8I;2&L޲?hec7mFf/]@$b07QOqw#Cb>&H2lO=6OL/d,8jVJp:"b*WN=E"DrИpJEF7!Uh.ڠз<;A1;t2s׬ cΖJSpf;llVˆ:I 2eDYL̳fEeuΩXUO!&74IKCMAA504|oSO?@ . [XFXF;ff'CW7s7s76sq*495~_I,ͪBv UxޑJ6>1e#O )r- ` YH,(bV|E66K~圦hIQګ|U@dNiBd+02Kܻ%2eus]$?:EIYCeKhɞJV59kȁp\zl`ڄP ªpC"Bȉ %HBX42h1[#^ P[BCTL0#yn}r&c7+qnodP(w|\}̩qљ `cjQqs###l5ox)q<Wl@JDlC\4~"m |e08"zB-޻ "Ͽ1p`00 P*K5*T8Q $E+R!n6f\:"V(!+% ݇Gvv~9q^yõGU,CD4{-\d4 bHIXADF$̎%Ϋ f SbPX;esXOu~T}#.@vw(%P .E0s췟PD @.T8rά -bT0J!o8=ڔzT+T5%RҒq `ab 6 >A ( 'r#6~*D|9sT*̯ s%F^`qq Zt 6ɵB*x4s"e^ q.S6䔥ScN7( B=chL6b~i7M-2u bT=9'ڳЦGOQGTƾ2h*)`ȉGRN={xbQ2{F],Fd!UQ <巀gTOwlɍ#\I(֐ ΤFw<݊4Π}9-Oッ2:d0k4gxܹ犫Il/Eސ~n P ˆŁޮD}Hn<"?y|ϩ#?5 D$bp>¡ٽ; Ml4'<'t?#?#|||ٟ}ݷ]1_5ַ76 LNhMC{GN6䡎hYB@8vN fe]l^AYvMBS*(}8tםwﻷpӍ}B8NiҋET!L&?΁eNnɧI/ϧq׸Ex`"^O3΃5caa7BV% + qjtk?Jl$! Sqg:S vn+*nkDb8'J|Cw@Ph(Lt礣x!(-g) }ӷ Xf|XǙ|sVe ކ=JUҎ&_ZX=qg_ ;!œwCQ~|/rۯn'|{NH=*lFP6j. %J! ]Qp6]z 5C L5OL @Ֆ2ekjDΥ2Z5v;JB &0eXqZi8ڟΡo p1 <(<63؛>1^ŏ}Б8jļaO>䓈5jJqT8L:;MFFA].t4(Z{n?{Gyyஓڵed疑=2vݡhJ/kL\uo_k_|ua5C'XE"AZ[_M [;9jBJ lUp1;@dv?#o^/B#wWՈ(Tp<݂v<ݯ7x/p_u%W\}MW\ze]nͥkCeKW̛}얖Z43 f8kLFs30W )_XsT"@* LQ,Vjh;q,UÃēI2oFFnsξbÆZHmp:e 0E0,䰕C(d=y ${j2ԫ)jW (s_9DsTnltfB '_$xi >rp?dΡJ]P!;=&eǯ߶~n} '}Ƹ=6wBvx#q# !,1`.d]yZ)k]b,ڇ圃/RޔlF)fH\@9>zlspt"mMn·jǜ>JR );kcA{ܶd2YSWN1`ZYY""Ա@?+u~D y k? FzOwJȞ;gzﭗ.hg?xKښr€.()=[nmw<ٌ$, By?thHQGǺ*F8 ;0fdl]LYo<}\`;b1=o^veK/D{0"b$se_Kb8.:v97L#P6O>ʧqZl,1-=:j/;^ar&:ǟOXimjah`ɃdF$_] -(f/bmj~q~0gUhEodSWa£GB)iC;;,NW,Es$Zk]Ho+9M+s*ȾS[ E5 ^8 yjF#J|[ wq*j'm*:n1JFW%7hUCZ@q 5p +3% {wmft\yX.j\硆 ~P:B:'ϔ,OC b#Mi!qw>XO&?k`a@Į(-z@b~7F @;)9F vI/sW>9.R(bIt$uJ?$ ٣41K>G!d%e %J/ }GR Te䞼z6v~ѓ<}-cXW1 pN˯X:I; awǦl[(ū2RSpۚ6 Rn/Z:d#3eq Xp3^X c)>PFsdYXTAu=塢= M/fV,/}5DS!6u1: )f i"S='>ד?JzA4(=bfzZo^jiP獤gK{ASC8PAhM4ǥ }@do`q`;W4)`/!f3]4(j-,V?]e0@qpwQP4ɖB :HV@ 9=fwG?牮~W"ѝ׊Q~mxNjNyuwwo߾}ݺuAԂӝw<&y(ϑDr#Y(ic57 Б}Yx7>^[!YMs`'H-4ǰNQ4H!EqßZ0sڿez\rGqi~utI$ י7=5qkKŋ<TRs<΁ey7,% [$'6 Me"}>wi$MpܸtݖFO9إmoףBg=>׾㍛ Q+hҨE )n.6sLӇ-*@o]6;n%;pxYTZͩ/9{(^+u}Ӆ*POdE G޷sa}ҘSK,oeci\ec3ufqL01( 5W"PiLpCC}@iAL8*H%TxvVz4ާ7_9R0|٫/^qRvόj17$y2rN|AN5+Y5vPrq"1Zi HB%ȢiyrTEԘQ!]p-Fv}25E %C -ò>uԊ)ȜE WUZ49"YUfCA'#ѲMO.Z3WrCSkz~'?q]WBk4O=իqX@5n_ UkZG_&`o6YRAY93ɧ-3w񡓧>?_{}亷S靛w|Gw_އq0E高c2뎀Q'ML܂]bp.on VߨUւe\;3dxNjxk}I Rr`B>8Okq:L=8ׇUtx;G |~K /<qG,[BU A:"T'ZIs!DB%NS@3X 2b,f1hfNտ]~UL41W2a`V'm RA+5/Z%1/7?!_hexŀ]rB^Q(nEߺ,)#^f'M LL"9aaHHdi%&4iP}bL8zh 0d Q~XM t24|&`]¹ 02^dD`8Ԃa1}\5z1z2Jw\ݻ~]nll%M7I |*4BL^9,P['6`kfI (ss`wvw]#́=ٸ.h0Xv.-! &$A>7O r\k^(fVfMv1J1ܤ\C*DHWٹq ޸*,*WEb"FA0,Tְ"*­QJ0ݍoK"J^~QB|v;B-"-SAG;"[y-*PD]\( N档{d,K.X䓠y3 O;DʉǠj i\H7d࣎aƚ=?y$*C].Zsڪ1us"Tc栃\UFDTӴsFNJɹM.X|Y yȽPqBQmΩ]m`Z380:MEnܸT:0r4tufRn.n "AêVW1!(Gq)9*ivݽ܁}CY De9 fŹYtcfH(pҰ=$(Q,`]MV:S^tuqY PU9 =)!Ovo\kTD#ˑKQU=͍es㎛/AgQ De4m5Æ"?X %O @] /s'vDv8v l#rd.jQ@@J摅 {St=ڐ)UAOIpY95Fa!-: .41f Sr<5fsksQ7v4$#\6[AZ])}&zF-aD,: (f7뮻=y,Ҥancnc\,2Qf'D ?7] ?zOn71Vhi QL(IB>=OlHу- c#\xUW^|*0{/) :5ʣNn:1׵g("ZY+[)*G F^"/L}GE²}(L/nOyz|n2 w@V$|!c=i@dm0&,Np\ˣf15L?L@NLat]"`*Q( ?r Qƻ 8Q vNZ&: xQ[ϮwjB}M"OoE@@{DO%:@BZ` Ȇ0) ǰ2N}B*L 1.xiV&2"{ ''-k1Mgu,f_Ǥj gZ`1 LWx~k8"'I1jQXwayqqn( 8O'[.h(,Ofh qt)ahS<]_lQF RT|_UU|:` LuZwwgPAҘl4 9;9Z&F·׿( ?yb?7"Æ4B*B/hr%y)T{ʬ BaVUn}=vjlSO?7$]qɻrs}U\?R9^EWoI-cإMY6D?aǢa&߱ycSc1jvδHůsdbBq B#V">NQʣLfQ _,`)[̦1ayH&Wp0wƜF7ZϖӿFR_ V9SR^ > f s eI#Uτ[u6zy?=,D%c\%y7ڥþ|Ӑ1e8sOLXcѲ-ӄ!$пɕC `;?Lv.I~>쨖U(hp;/C$HRkzV-D;@ѥ䇣h eU5ĖfCP^S*>hhG]U߶lMБ@iB0􀴀 " HSH!@B Ziwߙ߽vZ6~}3gΜߙ3gOM+d{D5/0-vE} [\c\'61eE[LqG dp ^J*IF]r2mbMo_4rqW}%PNlUi/XXf6xlgd4J6YWbiFF[d".4-o8d!f.#4z˶c!o6NtڜzVjy겝'ςo%G±;z;sB+gꊵ BQ߾jV.&>I %Kq0'X,L[`#o; msX$:6`_0vYM!NL\-[p_,DS)xW 84!N1:l=)Op~,Z*j"LkhNzţJ=eVpBgPE\~q>иmȡ͜DַۧݖzÅ-lh/hXf7har(Wz}vsf{W$d_W\pݪ}{,1)LzyHlzG~S~iڛo4`ᬾׯ"@Iгdk;{>ClE {DzTm^깅>Sݒգpþ;+&50a"e& aYX2=)YB]veխ,;s 좗1&HAQ]yPYZ<_gm8hJ"g'!>>4[2cUZ)K sM`dVN]/3L8HGO<eT|9tGa4q0fޢEi}̹slIIVQѫOifcFn^CuciO?D'ⰖSO礕4`A%݇JFOܽ1,t=' % ߻2躸r`xq^VW0I;a2Ȅe~y,)Q $fzR%GqS>" 85@ غ F+߬FOR} E%KEWVMr,-{PʜހiiNkRΖ ۗ+&7κJ{BƕĸP='Pi<$ۄY51{7+. fxpŔޯ\SFKTn \ ,, X!\b CdW7 Ѹ:}w~_y&T\ylAՒ*gٳcvMM=1m֧l$)g DMۏN)D/k0 zQ3c3^z)=t&kLO{Aiؚ lL'D Fkj_R_P^ɼX{-'wq("eUc٤i+{lpo mS# -Kgj`ABblY, {ˮ!tc?1h0带9]zrb d66z|&/eRեq3%4D=KDŽ,~tIG }>~ ܱҾ!UslsEX2=c{ <}S–8^i>ltcNtk5N/(Ye֪A<1~Bm}N;Rԫ|A#M͛L8;6,l[u v6&Zaٕd54tzd huy{ޝ;kA*Yg7*Vf?J6[} /%/[W/]HV2Vo'{`yrSO} Z{L&%8?z{A5HhQv&.V y'NUYbJ7c ]|~-6Ჯu u3`O71rzWcpOwq9 '# ݧ_E}Zɫѯo_N/+u 3%נW@Jg K8$L9vRffftڋ-uM͕k+::RS٣og-[=J TWw^AX^y^ހrPE^ آekò PR))[Kj(Y+ u>PFW+3rjTS,mwo2p-YRm+J2hcmٷ[D_([/Cm,ho_Z2ǭZP-Xn'>9,[~̕pƃTĮϞy@2+ #,ۣ]4O\hLjqԮv8 t+hX䴰#Up ]\?xPi_?{Hro6@T@PLƨ!*Gl}kp󿷏sX79ʺ+=b#8SL)#s)}XMA.DXJ:q;8h5o t+giu$Uyʚzt,.kxC:(yH;#I܆-l!hϞki Z8Ƽ9E.F8C;^7oU|#^͈u9DPӂ3fi ^,eFY8܀ec־xUУ'ӻlwbP](++:5 ?eD=-զZT台+e}czݔ􅛢sX%{:hHdѠe BJt]]R|~ĚƪrXlKrE*RPyaUUUKPTW!q,մ(sov8^rKU›xc-r$^ԓ+27K͖KsQa 8|omdFNghԳr=w|4eQq1-VӗV ʦ#{`m3ǙҨ{rX=xFr}}=Mh4v«rG,K1 )"UH9T*gtPk@J9 jB$(IU WPQ!5Kؠ}94@;s紕U|JyMvCDT޻oIsuJ=6[䀨Lgtr--юKG8?Ͼ6؛{3"J O>rܹ@@YYW]ur/++ .FϚ5#W_}5XC%Tא/ ,>}… k:d=g6pË?lm)ZkeQ03g}XԂؿرc10zRtvtLr+t&-:Li=S^okNmܷ߼4NukrOǛ9Nx궚Eģ4y5v5޴{^]?gԭ0O)/לv9laMTnZcsam(_>N>,b^T vئl믿^{5Y{FЏ͑> Wvu>퓅z^={zvmA1hmxA:"ff>}AgPS򸉧L.5x`4v @IK&;ܥ@l2\=PNJM]̜3󊪋+8ȭ9B;W47.zkӷ閳~\r?n$TҞ}-;J-'W !f(ܭhA;wjJJr(>~={8tV[,lz{]hjS^}۝w'2 a 3|=D63G.bVJ-nKjL=ڌ?W޽Ӟ*ol(o\ҳyk/8lp{/'lzɮCڔ qk Uwۺ˩9,[Nb V-˾1+E/W_O / 裏"Љt|>K+' 83>Opcm[dEZ!k!izLE{zM7/P8dz WKy(D3> G("kZchmmB˯ۻ~{v '|WߑZb4 ( 9K9`-U]ZzkQw+[J-ӯ#w]U4jg}%ǯðߟqs+/wÇ/4_244͙+ (t,wK 9,vG 0-(4/EY[[!6rq3V-by] p"F #M'كAѶzwQ>@EA)N᧗Fp:Dkv磔0h1S>C tR둽ufR~öeAm<4 f:/ [Xפ5k^.?lּeE} Jj>x|/;g[{{6'.mlkcx!:G%瀬;FEu3S󰅰N!_guJMg?ne1EEd0*A &", D(, 1%Q@x{KS"`W[m}|C#Kev'br=@;noۋ݇ 'QW`Vc_Q߰O;0/%bMA5mCBDvQK`:#S,6. meSl@2*W⡲qZhȎ;H[s@dSGw~PB h .I+`xm(G,:ށ% y晘r\ʪfsEn֦\;[ RśƁ㑧K WMnSM˳d-,A@ C``[1 `O\]&'(_6tSF,~z0rP6t WR'qT9lRCQiwFjε?QҎ\lC^| ķ `.U V"!㗸H.mֱ[O>lЀHi,qj\A@ơzm f# ,'t!; vJ81A#6A&k0e@Ow)%>~S mҍ+8x8}W$(HPOxgh `aeJѼ+r*.M)*0*Fjs7,-E)<^o/WF٠)d! \,ϚYj!BYƦ<&!Qǥڪd?Qȳ@ZTX o[B̄ѠSX$n&ȎRGhr%j73Ý,ff!q%!}@_h;Q ]"Q`˺P$z_Š%H5ڕ[o%ǿHѸB"br+efmI__hF,e e?Aʼ2 OA&`i<F'qݥrݓ>';R5=˄92##S"e[)'y9v ˔"uàP9,6.߂;`|%tYpJ-EḂ4ZO28=]3Jv 8bEmR&ی,܍,y3Jl=2-N8d+L 42NTzYudImJO- eڇ_>rX|EukktI1][8DƠW#?l꜎V?; Г,K8[Ov WW#ap̴i]`2[5Jhn.+E/##,ֵY& 6+F! v2r\aaJ">%;ߟ1,>c)GISN۞LZ|U=?_iI!ҿBz%U,8[_fl׀>#oZJh\2\3h+4 T}8`?3R@ )$ròrv3:,Y +.q ǁ@nSws8W~9lEp9WG9t7rXΕ@+9,[\Ց@́u7s8@Vsu8@ws ,SN.QC'm5z8R9ң:;ZL*yXjsB(\GJ() :E;_,Z,u}|"?VDILFlU>jux^:~b_akBz1D$ybgyѶv0"[R]Ɇ@(Aτ3cU)i6 d'_0+UYbH'[M-Kҙq'O~|_!?XsR {#)jE4JF'EF?;:㋐v؁TM𤚟dMV1DL+hɽ@^ {Ӫpu#$UZf;tp#1&"GJ$||eco.fRfAK#F0TБ<n!@d HZB}qW;% nv }AQ!/MOs圖؞dDH?A!&}$D#S {%IBbϟ>M쪝4 Iԣ|*[dHu1@oEo9uPmZ"I'D5XhH;-I{#UT@]21xz{5Dz8Cy/n;hYsruF WrH4#rOTdڋ!s?g8֏~9]mGwaid'E64Ag[cLq%A}=0A R2dhsXA`;?Gb["ET~GG[K;g5xmIBQZ2CJgXVZJb9I8%QߩLK(ݏzCΛzAs<8@Mbp'5Ű q.(ӹVCs$ah.TcHHjIM]尋[E /YVe|K/GK$E0j(ܸA8N 9;:FZ@L͛ e֣@uN|ųACF၄P5C)@t6KJf¿\K.Nz Y%.qFZu$k!C%Uf`'CِyF\s5< /@θe n#61Q ?`'f{3'-I!&d4T#_|SFPr1ͤ9ԂH a)Df9LEk{i LL7DP2DChMI9kxfB$d>/~q&MuD2Ϻ(8dr݄q 28~Gd5JSnrvH KcɻF/>m߲2VMĈ fR0=GQ8NKavWku(Hx섪~ 3@p1>S:9f z"h3%%!ϸ~$P5b*F#h6J߫ mJrE&B6qPx`8 :.(d-QQ.> |:*,8뤓NXOr44_'Nn7T+ 9w83 Y[1nܸo}[QR 9NulG~Hsoq!K_nVknm@C8A2Vg;nȣ8(ZTᲜI1wq2Wwq Vr7gjp?9c `@ qC1U6 ! c|9I8v"i tPIQAbx 9ֈCN9΢XTɛDmC!:$́_\p}gVU%/']~?#93`%[?g>lv6@!&wQc?.-wꩧTJQ> `r&}piر41lyu< /F||JY8gҚ9t„ P*MBƟ]4<ܳ* ӐI;3a@NP#w/~w $vqFCPlv oVaʔwa,`-їe\t7rdO2a)m]^P@\A^y:P3!;A[*XCt7%@90za,CMOvXaJWf`B'IFI w@Lx433^W 4E%^B\yC > dM Iowz=S)?|R`Eh7A4_QJEO] 27 I[Ma8OQq#+%T_8Ɠ 64(0"U|c׃SP.[$ӽЉf&* Rfuֶ],3!ӝk1//,1Ҷמ`[0 frsE$ >@ 0TsT{i{F>~@('>GfR220d<@ G^x1/2Ztr<Sxi,2U~,5:!)OIߡRq2xxlX|fDhc}g[Q.$˴.FąGy `9X8qPC'F:S?Gblz`/4 [$fB0'St:BpEK!jۏڞQ-+ 5FуY +B\Ѐה)S bV`&^y89;I\{چZy'L@"H"IKŋj3MfwfpnP5Š0YJ40![.=|wFhhF /""L*CWQu5W_ð ,;[#)G @.ѺCV<2"IT;@0Jxa>; |&4Ga AI?w@p6_O@ ֹzH27/&JG1&lņĬkꅷf77X"njTPr+Eq,%BRha:[)4SBAfG8%[n%OR,!F3T!IU;|n2^kMTw3H9=2(Ak~bw% L0J:VK[FFG5i$E D֠zHA+0ayл<A2Et3,&O#ŷ**(XX 3|,#6*gi|~ 􉫗9taGtac #I02, W_уe;0NKBxxpep[I9PBK ޭښGfJ+i(E)AQi_v;%ϻ|*d0ӴB'Gb 0~_:^R`/\d8TX'We4S hk=䗅-,m*ҜAȽ tY:w^xĂ~EhBg :`JFxq:9_xP[(rMxx=%8 zfQۍ HXEEę=fJpL |X$||ү6ck(R֐-2TAƔm;?KX&^}-@~6B0XZRHyP7'aqEx=Lr33Ta,AO^ !'rl7!S붏IG*]=U ;h;%KiOl.)Q#<5p;z6F RO WѠ`i,Dfra!ǬI_`͡Ѱ)3OJc1nHrC}yVP ԲXyfӴųU.H1 R-ڪ4WGs4j8( + "]nE4q) CZޥ-2SU'PKE11+&bzF53KQQ)w_W ,/RJ)};&,ivT5K|8 Y5Nh2X!`MT*Ǻ8Ga yAIdmm 8CAc{"7*R͓6e (*탞lctE$u /[@wb_Yӑ4Y:;biyKVsi`l䒚RO{Yuu?U+>^ \]16a-_EK~5&@IT. LUI '[=ggx^ʋt ?pa#JV݆Ma! @0 4!řWGEnSe߈=]ݤ7[,.S"1*M9b}mӾ7v X |,LHnVd6X2Q#@\d僶V)4Vp>W2uOQZD؄etu R(&y_a=V"fdEUu|I/\b ڐ4]ārЖe@ث9R(F3=YWX&´}rn*dC#m-"LdF 3?]V@zY&a&#GdxZO)*ILbSl@P4U1{n`ݓg%\4d{sIҤm510!Q&y&~Q]94I X"lI?ߥG @/JK%:(Y 64nAR&1OFAD F_| 0`-_aT@;o?ǂ4e)[ni2#"mr4z*?Q!ECrė[sC#˟ SM ՄuYSu:nvS : ɬ#D,9rSWʷ!y]@ J ."@".(:;F1$$}Ҹ$)A(d /]Dhy#TIEwAL1a R fbʲ/v an4 3!wdk'?|LC! 7CZl IP `4Mhc>ai؝7`TWQj^1o@CFz"Vn]),Nv3/B/Q' #fһ4J铙o~w{W#:"'l.C0us/%# `^Hx0%jaZ+LUA j? @P!}# 3S De)j0PUh|vy!Pa #~xf7ૂpb'%k7h05i4gP[Cq<ȏ3<ٗWNu:F.j E)X`bS3KCl1O7kH)AS V2$e_%H:&#t⨁o@#(b$ CABh1-+e[LG!#X< =FgmL2 7V:[K!g[9F&hlJV`qz*(HdE ڹS9@?!-28dlpn"Š``VTYO.@J0&o]q'3 bHe+1,DH ^%2HS,MR'!~=Ur/N9KA==, 'y@-E)ɀ ]z]w |,Q&|Oa,*e)mEcyyP'κPU)a'}ʤJwJw>+ZVJ ZVy}ئ ;`%pX9Eg}@%7B(/_DS' 3-+3D46*pAƛ//DdpE£ Ag1#i%SK[Br;Sn̎YjXҶcZ /R CDKאj̇=WeӬ9j%4I8N翩φIDATP" _lExR7 ",_YC!G USI'2ɥ8dxL$U "dsd&oTu$/sz9jBR qbPD*'bTr4!/)IV];atO &E$% EZ^(:?h;2(=HJjy'^eFw=MW R%LA14)!!.jQ]C g1ɺ̥fwR'߁ujJY5|I ]5Sn dp;z#b0 kBƁIb0W>zD\Pu6/z7<'J{Kម,2~K!O1?REXD$0^(PnPjaLicB'4?FPC8fqǧ9kF_Wb4'NC3'Kr=i{LLXfl,d\""@ tgȐ$3Z"ik~2bG‚S[\{GH5LVc ٸA%tk>XY8hӗ1TR Yٰ`EDjvz/۴G'iqQ9 dɃŸNP?i vbʌZ/S&yqI6=.3([TsjN6g5ԝ aU6I6aҌG) Nw8H1sWe̒ueVgH8,G5Y. \+EfXd sRW ' $VazSM3J JA1MAմ$#J!7 R!i!f1 k0 %лFʊD:L'Y]:L_slHBWteYs2=lF~4+B/u+/aKFWšoÌHBܡjI0 ­;FχG3O#9axrm*1UgÐRcEOЄA@!9T4]Ћ% I'%>(R]dP o}j uS,X2G38½$Id Fh[PACX\QTyEss8|Ӥ%9v63b1$\:Q:oSce䪽A C3 e5$i̪Pz⃤W|]STD/[ & Ivɞ].w $CIENDB`Dd rA?sigla rnpPicture 3sigla rnpbhYp> 1~nhYp> 1PNG IHDRT_Ar0sRGBuPLTE3""")))3339993f33333ffff3f3f333f̙̙̙33f̙3f IDAThՙiw: &;hLO,m?Nӓ+NԾX<_UVk]>^?k<׷%b%5Q;1ץtV@kP|:WK]\sVx-eSE^ehI2_" 6P %"[r[ E?ea>5b;B>7W>?&Qu<: R;\Z UyгbQmT Ds44p`θz>N^&GBsB"q!I ( ( !iZh& }wގ+ LJ`"ArdUAhƣ(Gf1И.)sV`Ao+\3D RB!Ă<9V>2t0ه`I\{qHEuh#nO|pҒQ㑅_6a*=և~Y_޿~"B?Lᅰy|*XҮR4wX6 |l(=-A (BgQ62+<]%qFv6~\bEڧ=j?+I=E?VP>妗wSJ?KLK>&*~ýT:( `|:4$+ tTb)K_:U%)A/'Ldńn&ZОEmǚ&&Sī=Hy'h*sTu PRn%=Klߖ;&dj}l| 4b'j^$U"tӞ[[43? EGyAJmJ'/C'&_vf%oAh㞜9>^gzdº*C5OGƄ%U0e~mԓRFt1]xb.::;~ZDA͑׋c9j+~Bd;TXUDg_>{yQRR⎳>>&ޱ?ObCI@o0 P,6{"m5QT(fdBI/d!)X`ڟSP:#8l~|oWA{. <\jy[ TE-`"?̄Ab~SNWOa/3 Tň)47 q9m/'xsжW,@ٶTwhYNGP;hi:JU~ R=گCΣWFY-}%R>dyieV\6ߪu΢߁*{%ZIENDB`)Dd  zA?New PicturePicture 4New Pictureb!(8b֢(B +L'#~n'8b֢(B +LPNG IHDROE sRGB pHYs+tEXtSoftwareMicrosoft Office5q'dIDATx^| |T3d$@NDK[ZjUkگ_ﻵmUdQhUT@d_"@H ٓLfgTރY9>:_#(P@7j/@nzԊ% #k˟=!-\[Bs o?J!⣄|wትq]wJ>_0n+ַٳ^RWCuD!rN 3nǡ0[,(.)AEU5^z%^ٴe~ 'r kv ,f(R! ͠Bf_1ܼ<؆PDT/BFR:[`W" B8"hAa &LEqCPc>T O]z33\RV2i=iwzƪ{s0F<~ZTdi.o.njyVr<yk/ęE?t5j-"rbe̥,7no%#d,٤qA *"(RŤV͏ǔ3ŧ. C+a4$#FS*T$:hp%`Q C^n6lA񐑚ʺŰ'CC% uF=]/|d}&'l OO<%A&dFp9&4. htАDhjd]UpJ8sh R#.(wl[O7ded˜B?̬ ͙P(l*QHOVf$4apw χ`-Yމ 2v}] w$tnm87&?Y We KFItifEE88:Յ^a\rz1zm048_0,d`@iʠfqHH5fᲫm͗Ȩ~iEil޺ -_3tucLxLFa H')3q >#uкz`4@ףN++Gw0xR!.ÁWx+y(/w| Kas3aeV(hHB$PR^JZZ;uR*15"8Q~ 8xQ~oJIkoQDuI>NtCWBY^.Bt[] #vV!M0yPhuFk, ~yp"x"R4UX臰#?m0ױSD-Dw"]j~)kjgBeJ4|atv}II9H}I$3ݘ}"VGL@O'zi|[r8>E7^+z!,_/P\Қ-@8Vւ`(D#`LAJ+k0~ .Gt` ђbb}s:hiv gH >4*):Ak8@qA+];H Dq;¬>8hcS( ww <}L8 7x#~WV^ ?[>;plj\%; }FV j*n;3B'#]8tKLWRŗ_߬GǙf,w:рLܗ*2IJWի>, MXߏM;ロ 4b#gf +OEow/E2GNm{a6EmMS$АttZN|/Qm"Zx^|% ^Q Hk׬ƊeˑbR@GEuM&Eb5)2Y8H~N@b$b6_Ⱦ?]:-00j&)~R6gGgEYY)Ϛ ω.xּ8s0B?Ja"I;K!wR]N&[ݼ rTa&_|-ڐlBC,EvUV򬼨@D4RL"DCz{I 4@Ts kiB~l|e\ùo_Ν;ac!~ bO"] fñݘ:[xsV R-pt+f<A*V3FN\(AQc.u3Z]x(εH2MHM`6c_XvrUx}`z0 #'^ф: 3vQj_BsD#`Iw4bAXAs>0)B@fEl{R ucÓOa?/ 4<34[R_X 1)1C<+VX6$%#(\]}Lԅ0) )%|AD=Q>~ݵJvL,[| @2"FJ8@#ETyCR;4PtJ `JJBģ?ů$2 n: Ƣvjt/R ~u5Wzl| *~UXÐc%a_ǼYXuRq26mw"%3$ qR1c>DEq6:Ak IٶbAsyncٽL>^7f0/"̾pqblm]~9*.vc1p7GHC{뭷|<sEW싧Eے6x8 a.iGΕ *bJxaH1׈O!΅HXO7}x=hp)%;&$qݝNDQiLf 'ӽKV!/V#s+BiPF"zp( 1Zy8ѫX(QL*bX(vp@ g޽6SgŪ2F4DP .E*sU{oxgPF; "+ØE#VDu]IF{ 0LLe lE iYH݇n7Rض4$'dR,\Nʰ8FC&q Y£0&ips!V;H>ZYfr>SgfZLy?sXI&q {$8A*!#}DX='KNw/׎a2ܞO̧0BK cI5Ӎπ%$̢=z oj6f8I@9J4F'J3b-l]>'ڛj`LOma6w#0Cp0H:rSʏ"]BۺFahZJ*XO~0CrY!֭}cSd.%^<٠FF:{pT֣^k%J,Ğ+dr۠6)*&2%?\dt&6IS쒅l,paNkbRnFQA clg֒#4@z8KCHi`I6 ;hG1+S\n('d{c5{ mٲEŲdLpPK`pzp{rY^xB_cBdˠ)D}k !t*n#? 1w4ف0{"ydrVS r'kㄨa Ǡ'9hJEϧ[t- Z5G}w Aa$!5Z$q<Ռ,Kr`{|H3ЃY&wp<㢡G4b}w3 P~]~x|6\e$\YMm4E!fH5Bb=:#G! 6&fV eAaD8JuN| Ƹ9N6hOEq'-*J髐 j1%LS4!5 {cq6>F cc! 젰iFgWRJb6Hٿ}$̄GwQAsx9U &3}ߗ Kr͛^bڼr߹v AB8eKq%N /bc%g9VVCfQ#{^k;2Q`2Q ,T0Œ_`3֥0O&{4aqHPj8ki Q{C&9Nm]6S&%硓Ăj826˾-mؼ}K)i^} Ÿdf% pӫt3Xb靧q5dnQ)#(McI/y081 2&t" 3Ur ar8ly7{ђ1"1qy h@р ӔZ Y2N݋ȩcRƚ!f-obIt")>-+XBZ<B0[pgg3#խ𳬒z_R2P'hW%Ly]~KhS"N{%eh3YD+)aE`sEo4+L C*`G֚Շ-{a+PK2auiUEs] @Vs`*ƾVl;p H/D" 1/Ha$=#U<CeÌM,78*Ȉw|3ɍZ J0sl+:,T]12QbX)fFSLdyy'&3D)'/+i㼶 ͞C(7q6CH)wp$SY! ty88VUkt0YN1&mE(ywLv0a iO:7/ 7.ozmma)7Q[O2& "?+@~bs8e%cTQq- "lg%E\"9a$=aw%O yI.11jgU`fnc1S5,1ug8UBf f#9]((̛ZvAD4>"ym0$ԗn RZCO[1g*q!;7]d8XɣBŘL"k1L̅ fF Z^4"ȱ 1$m3eQ+ǀ Mˉ x/ǯ\FeD$#>y><4\e`rY]_a|ocwk?8>$ ekV?1"tբ݁;ۑ,-d#N64x#e&HBٵH~eYVZĕ7l6E\:+ӦQ KA݋mTrL0ג%B1"Ⱦruy˯K4ב(c?Ϯ 'nbN]*_RfLgcS/BS̍!:{*f ]kXZR,Hեb,__Hjrj׌fM'XSw~3s31 v$^K b6ÙLlv3yjn[x}*qQo - O= 7$ %}"ZҐ>^dI]>x)M.J.a\W}f]23>$'m7݁2YA*6.fh1dZƬj̬+lEO/7[qN7QzE;}}8`/wΉ*|r7ty7͇+ԃwmX|^81K3쳊b>ےH ѓhc#'M4٨ΟNpK9lV~زy3w3TKcp/Tt$-jҗۿ~>8q8Պ4')gqq`~ :¬W'将AEqI0,J-G^(ZQ%~a˓,R6ˢ"ܵ^<˖Y5M_ F`GvKi⤉ai$#"6򣃓9TrN T1KP>M LMWY1Ql&M&NNGmI{E霱p[0?_gsZvjR]AuaȮY '9s5~jXu@(PCђHΗ/NMk'wR)KH*Ba|LU&fL.+)಍ W^K<K+1S|6&O͙0IֿUxܴҵJUl'MC?v.%_ߊaK*+p.)gk~!WTyVJABsb<'XsZqu罚F#6y۽htfxM>0Z 7ǚ5s' dd8dN5r88c 0\/ .1sơy/Z3kJ0P,Ԅε/|-Fc'J6E+87=Ȟ^"t3nVrwe_ފ1 IPT>%6h~x,]`VRxrffs=x`ÿ!t)gHE].ջͦNlAʎ/cb xZDnf.n'RtCXMg3e3#$@]0ΣKAqȚ5~Z,UaGor3(SɦQ <'"Y{cbkw"ݘ~%iѨ(('-^DG]s9g~;Vo^C, mBrpl-* 6>\Cşo8>z8"^k=/OK+ SO u5:uWWxWř@Ұy'kn]z3f666666666666666666666666666666666666666666H666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtH@`@ [tGNormalCJ_HaJmHsHtHT@T[tG Heading 1 $@&a$CJ OJQJ^JmHnHuFF [tG Heading 2$@&^` 5CJ$\PP [tG Heading 7 $@&a$5CJaJmH sH tH DA`D Default Paragraph FontRi@R 0 Table Normal4 l4a (k ( 0No List \\#GHeading 1 Char'CJ OJQJ^JaJmHnHsHtHu@>@ [tGTitlea$56aJmH sH tH 6U@6 [tG Hyperlink >*B*phbC"b [tGBody Text Indentdh`a$CJOJQJ^JmH sH b1b #GBody Text Indent Char CJOJQJ^JaJmH sH tH4@B4 =Header B#6Q6 = Header CharCJaJ4 @b4 =Footer B#6q6 = Footer CharCJaJHH = Balloon TextCJOJQJ^JaJNN =0Balloon Text CharCJOJQJ^JaJJJ @0 Footnote TextCJaJmH sH tHLL @0Footnote Text Char_HmH sH tHTT @0 Comment TextCJOJQJaJhmH sH tH NN #GComment Text CharOJQJhmH sH VV @0Table Contents $*$1$KHPJ^JmH sH j j Ntb Table Grid7:V0.). #G Page Number^^ #GChar Char Char Char !OJQJmHsHtHDD #GpTOC 1"x7$ a$ mHsHtHB2B #Gtext1 #^a$PJmH sH tH FVAF #GFollowedHyperlink >*B* ph`j` &#GComment Subject %xa$5OJQJ\hmHsHtH@a@ %#GComment Subject Char<r< #GStyle3'1$7$8$H$OJQJBB #GStyle4(d1$7$8$H$OJQJJJ #G Font Style115CJOJQJ\^JaJJJ #G Font Style125CJOJQJ\^JaJJJ #G Font Style135CJOJQJ\^JaJ2/2 V. WW8Num2z1OJQJ2B2 .V. Body Text-xHH -V.Body Text CharCJaJmHsHtH<P< 0V. Body Text 2 /dxLL /V.Body Text 2 CharCJaJmHsHtHN/N V.DeltaView Insertion>*@B*phD@"D V.List Paragraph2^mH sH <2< V.Text 1 3^a$aJtH T^BT V. Normal (Web)4ddd[$\$ mH sH tH BQB V.apple-converted-space>b> V.meta6dd[$\$ mH sH tH >r> V.date7dd[$\$ mH sH tH *W* V.Strong5\.. V. st_preambul00 V. st_tpreambul** 1g} ln2ttabel00 1g} ln2tparagraf66 1g} ln2paragraf15\:: 1g} ln2punct15B* \ph** 1g} ln2tpunct** 1g} ln2tlinieLOL N1g} Default TextA5$7$8$9DH$aJtH "1g}<Char Char Char1 Char Char Char Char Char Char Char Char CharBmHnHsHtHuT2T 1g} Table TextC5$7$8$H$aJmH sH tH B'AB 1g}Comment ReferenceCJaJl/Rl 1g} WW-Default E*$1$7$1B*CJOJ PJQJ ^J _HaJmH phsH tH8a8 1g}articol15B* \ph8q8 1g}alineat15B*\phJJ 7CM4Hd*$1$7$OJ QJ ^J mH sH tHLL 7CM40Id*$1$7$OJ QJ ^J mH sH tHJJ 7CM80J*$1$7$OJ QJ ^J mH sH tHd/d 7DefaultK1$7$8$H$-B*CJOJ QJ ^J _HaJmH phsH tH 44 7CM43Ld B*phLL 7CM79M1$7$8$H$OJ QJ ^J mH sH tH FF A7Default Text Char CJmHsH<< ln2litera15B* \ph|| Preformatted1P# ~= z9!v%7$8$H$CJOJQJ^JaJtH FF !ch_titleQdd[$\$ mH sH tH PK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!Ptheme/theme/theme1.xmlYOo6w toc'vuر-MniP@I}úama[إ4:lЯGRX^6؊>$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3ڗP 1Pm \\9Mؓ2aD];Yt\[x]}Wr|]g- eW )6-rCSj id DЇAΜIqbJ#x꺃 6k#ASh&ʌt(Q%p%m&]caSl=X\P1Mh9MVdDAaVB[݈fJíP|8 քAV^f Hn- "d>znNJ ة>b&2vKyϼD:,AGm\nziÙ.uχYC6OMf3or$5NHT[XF64T,ќM0E)`#5XY`פ;%1U٥m;R>QD DcpU'&LE/pm%]8firS4d 7y\`JnίI R3U~7+׸#m qBiDi*L69mY&iHE=(K&N!V.KeLDĕ{D vEꦚdeNƟe(MN9ߜR6&3(a/DUz<{ˊYȳV)9Z[4^n5!J?Q3eBoCM m<.vpIYfZY_p[=al-Y}Nc͙ŋ4vfavl'SA8|*u{-ߟ0%M07%<ҍPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!Ptheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK]  002Ueh *5AGBUX\ghq{DV2#(04@FN U\TaflDq*x}\ZHLNQY[^`n~ x )+344$5H5547PBD$UVWWWWX XDXFXxXzXXX Y Y>Y@YxYzYYYYYYZZv[d\fRy܅&2tAO\lHy}>PZIJKMOPRSTUVWXZ\]_abcdefghijklmopqrstuvwxyz{|}#(L]hXX x8/Xb$:(/8꼩5>R$:|<>n # AA@H 40( 40( B S ?h||44 4 t4 GPQA KTTD?*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags stockticker H/CWjx AJS]kp Yd#: J  : L X c z ~  t  ) 1 < G J O (- "-6Yhp!oyFl=>yz7r !$%IJY\jo|Ya} "GJns :Amx&pr(CNfqov)?AOnr{W`cl~  " 4 = C E T ^ c f s | !!! !"!/!c!!!! """"","3"c"h"##!#,#U#e###c$h$$$9%?%P%%%%c&u&&''''.'8'A'H'P'Y'b'c'g'p'x'}''''''''''''''''((((( ( (((((%(4(=(>(F(P(Y(Z(d(}((((((((((((((((((())))/)N)X)Z)n)r)~)))))* *1*`*c*u*v*{*******+"+%+3+P+`+k+y+}+++++++++,%,(,>,?,@,B,P,f,,,,,,,,,,---&-(-P-U-c-f-------. .(...P.R.c.m.y.}.//?/B/P/R/h/k/~//////Y0[000000000 11I1R1^1b11122'212>2A2E2I2f2v2222222223 31323<3=3I3K3M3N3V3Z3c3e3g3k3s3w3~33333333333333344 44"4$4+4<4A4L4O4a4i4j4v4x44444444444444 5555#5.5W5Z5d5f5555555556666%6(6,63646=6C6E6F6H6666666667 7&7*7.7277777777777777777778888#8%8)8*8:8C8G8I8M8N8R8S8V8W8[8\8e8j8v8}8888888888888888888%9)999999999999999 ::,:5:=:J:K:T:Z:_:a:i:k:s::::::::::::::;;;;;;;L;P;X;h;;;;;;;;;;;;;;;;;;< <<<<!<#<J<L<w<y<<<<<<<<<<<<<<<===!="=,=3=5=?=B=c=g=m=p=r=z=================>> >>>>">,>6>8><>=>C>H>L>M>R>V>^>d>m>u>~>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>? ? ??? ?!?-?.?8?I?T?U?X?Y?]?^?j?k?u?v?x?y?}?????????????????@@ @@@@@c@f@g@m@n@p@|@@@@@@@@@@@@@@@@AAGAKAdAiAmAuAyA~AAAAAAAAAAAAAAAAAAAB BBBB,B9B?BTBVBdBfBBBBBBBBBBBBBBBBBCCCC%C(C+C/C1C:C^CcCCCCCCCCCCCCCCCCCCDD(DDDHDQDWDcDmDqDwDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDE0E>EPEUE`EcEjElEEEEEEEEEEEEEEEEEE FFFFF2F6F7F?FCFHFRFXF]FbFdFlFmFoFtF{FFFFFFFFFFFG G GG,G.G/G4G:GFGGGIGMGSG{G~GGGGGGGGGGGGGGGHHHHHHHHHHHHIII%I.I1I3I?I@IEIGISITIVI_IbInIsI~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII J&J(J.J0J?JFJKJMJSJYJcJnJJJJJJK KK+K/KFKLKjKlKuKwKKKKKKKKKKKKKKKKKLLLL L LLLLL!L"L+L/L3L4L>L?LALBLILMLULWLYLZL]L^L_LcLLLLLLLLLLLLLMMM!M&M-M?MCMMMPMYM_MhMkMrMyMMMMMMMMMMMMMMMMM N N NNNN#N'N,N.N0N6N?NJNPNRNSNXNNNNNNNNNNNNNN OOOOOOOOOOOOOOOOOPPPP'P1PIPTPZPdPpPrPPPPPPPPPQQ=QGQUQXQQQQQQQQQ!R*R4R8RFRIR\RaRzR~RRRRRRRRRRRRRS S SSS!S*S,S-S2SESJS`SbSSSSSSSSSSSSSSSSS/T6TRTYT[TcTeToTqTwT|TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTU U UUUU%U*U,U3U6U@U\UcUUUUUUUUUUUUUUUUUUVVV V*V0V5VBVFVTVXVeVlV}VVVVVVVVVVVVWWW!W'W)W+W.W7W=WNWRWYW[WeWlW}WWWWWWWWWWWWXXXX,X/X=XCXXXXXXXXXXXXXXXXX YYYY'Y,YFYHYJYVY\Y_YpYzYYYYYYY"Z,ZrZ|ZZZZZZ[,[3[_[f[[[[[[[[[[[[[[\ \\\ \!\&\d\g\v\}\\\\\\\\\\\\]]]#]+]4]7]A]D]L]R]x]]]]]]]]]]]]]]]]]]^^^%^*^,^G^S^Y^_^`^b^u^x^y^^^^^^^^^^^^A_D_F_P_R_U_^_d_k_o_v_x_y_~______________` ` `#`%`/`2`]`h`s`w`y``````````aa'a.a5a7agamaxaaaaaaaaaaaab b&b)bFbLbabobxbbbbbbbbbbbbbbbcc(cBcEcLcTcZc]chcmcrcccccccccccc dddd&d0d5d=dWd[dbdfdhdrddddddddd ee$e(e/e3eAeHeUeZeneteeeeeeeeeeeeeeeeeffff!f.f9f>f[f^f_fjflfoffffffffffffffffffgggg gggg g,g/g8g?gbgqgzg|ggggggghhhhhh=hDh[h_hbhdhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhii iiiii i$i,i/i:i0cp PKV pAu"yi#Q*p+.-zz2R*o(.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.hh^h`5o(.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.@OJQJ^Jo()^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(o pp^p`OJ QJ o( @ @ ^@ `OJQJo(^`OJQJ^Jo(o ^`OJ QJ o( ^`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o PP^P`OJ QJ o(^`5o(.^`5B*OJQJo(phpLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.^`OJPJQJo(-^`OJQJ^Jo(o` ` ^` `OJ QJ ^J o(0 0 ^0 `OJQJ^Jo(^`OJQJ^Jo(o^`OJ QJ ^J o(^`OJQJ^Jo(pp^p`OJQJ^Jo(o@@^@`OJ QJ ^J o(L^`L6.^`6.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.^`5)^`.L^`L.f ^f `.6 ^6 `.L^`L.^`.^`.vL^v`L.^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(o pp^p`OJ QJ o( @ @ ^@ `OJQJo(^`OJQJ^Jo(o ^`OJ QJ o( ^`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o PP^P`OJ QJ o(^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(o pp^p`OJ QJ o( @ @ ^@ `OJQJo(^`OJQJ^Jo(o ^`OJ QJ o( ^`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o PP^P`OJ QJ o(^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(o [ ^[ `OJ QJ o( + ^+ `OJQJo(^`OJQJ^Jo(o ^`OJ QJ o( ^`OJQJo(k^k`OJQJ^Jo(o ;^;`OJ QJ o(L^`L6.^`6.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.^`5o(.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`^J.pp^p`^J.@ L^@ `L^J.^`^J.^`^J.L^`L^J.^`^J.P^P`^J. L^ `L^J.^`o()^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`OJPJQJ^Jo(-^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.^`o()^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`o(.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L. ^`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o pp^p`OJ QJ o( @ @ ^@ `OJQJo(^`OJQJ^Jo(o ^`OJ QJ o( ^`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o PP^P`OJ QJ o( ^`OJQJo(^`OJPJQJ^Jo(- pp^p`OJ QJ o( @ @ ^@ `OJQJo(^`OJQJ^Jo(o ^`OJ QJ o( ^`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o PP^P`OJ QJ o(9^9`OJ PJQJ ^J o(- ^ `OJQJ^Jo(o ^ `OJ QJ o( ^ `OJQJo(y^y`OJQJ^Jo(o I^I`OJ QJ o( ^`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o ^`OJ QJ o(E}61*kfti|+le># Au"v WjERX|D7yz\0.k+z2qRFi#Q* U>{PV 3-PKV 2rO`tc    `8              G`;     >!G    ۪|    2    ;    2        2    Xx    Xx         >!G             V}    V}    fFZA R8\6VNz-V;?u w&zq,SjzCn*uu2\exFGq]H!= 8Y%v&cj'(8 (g)7(*+-.S.V.@02Q3%4yt4y 5H5f5R66P6v 79=9j:%<.[<f'=&c=S>^>GAnB^EC^CDiEDEEmE#G[tG*JDJ[JfJeIK0KMkMZO#cPGR3RXR}TS~_Sq.US$W]tXtXzX,Y3ZjZpZ%![nV\]e\v\]n]x]9^C_R__2`&8`8`N`R`ph`Kna bNtb>cfcfaf6gf=g hCh}iQvf6l0paK$G =|E @b{'15IC]+a/S66 DHJ:akr$J>LOc=@f}mP,("(:K trmH mo, QFbS3aZ;$L;n_3Vl"j~\Qhe]Arp[!\^$)~0j9,kK<AMZ9P4g^>TG> qJMZ;Hp&71@&@|0PTD".C'O=7go :,FH@@{x #'()+,.1456:;<=?ABCD`````(`*`,`.`2`8`H`N`V`X`Z`^```d`j`p`r`t`|`~```````UnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. * Arial7Georgia5.*[`)TahomaO. k9Lucida Sans UnicodeI.??Arial Unicode MSA.Trebuchet MS?= *Cx Courier NewqEHBNCC+TimesNewRomanTimes New Roman{EHBNCC+TimesNewRoman,BoldTimes New Roman{DPFFMF+TimesNewRoman,BoldTimes New Roman;Wingdings7.{ @CalibriA BCambria Math"1 ߪgqDqD!:x0?HP ?TG2!xxLC:\Documents and Settings\parc\Application Data\Microsoft\Templates\PNMM.dotNrParcAlinax           Oh+'0D  $,4<NrParc PNMM.dotAlina3Microsoft Office Word@Ik@tf=(@:/O@SOq՜.+,D՜.+,D hp Hewlett-Packard CompanyD Nr Title 8@ _PID_HLINKSA http://www.parcmacin.ro/~Edmailto:parcmacin@gmail.com~ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ Root Entry FEfOData M1TableWordDocument ;SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8MsoDataStore}fOfOIUFKHLT1A==2}fOfOItem PropertiesUCompObj y  F'Microsoft Office Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89q