ࡱ> ;bjbj ;rxxLz6 8?\FwwwP[R[R[R[R[R[R[$7_a>v[5wwv[`\TSTSTS.P[TSP[TSTSVX\Z9eN`Z <[\0\lZTbTSbZbZ|wZ@TS4Ewwwwv[v[TSwww\bwwwwwwwww : Formular orientativ contract nchiriere spaciu cu destinacia de birou MODEL DE CONTRACT CONTRACT DE NCHIRIERE (MODEL ORIENTATIV) Nr.________ / __ .__.2012 I. PRBILE CONTRACTANTE Denumire ofertant (locator), cu sediul in __________, Str.____________ nr.__, , avand codul fiscal RO _____________ si contul nr. ____________________, deschis la Banca____________, denumit in continuare LOCATOR, reprezentat legal de domnul/doamna ____________________, pe de o parte si Denumire beneficiar (locatar), cu sediul in __________, Str.____________ nr.__, , avand codul fiscal RO _____________ si contul nr. ____________________, deschis la Banca____________, denumit in continuare LOCATOR, reprezentat legal de domnul/doamna ____________________, pe de o parte II. OBIECTUL CONTRACTULUI 1. Obiectul contractului il constituie inchirierea spaciului _________, din amplasamentul Str._____________ nr.___, ora_ Mcin, Jud Tulcea, in suprafac total de _____ mp (detaliere pe nivele, dac este cazul), conform planselor din Anexa 1 la contract. 2. Spaciul va fi folosit ca Birouri, fiind exclus orice alt destinacie. 3. Predarea-primirea spaciului inchiriat se consemneaz in procesul verbal care se constituie in Anexa 2 la contract. III. DURATA NCHIRIERII Contractul de inchiriere se incheie incepand cu data de __.__., pan la data de __.__., cu posibilitatea prelungirii pe baza acordului scris al prcilor. IV. TARIFUL NCHIRIERII SI PLATA CHIRIEI. ALTE CHELTUIELI. 1. Prin prezentul contract Locatarul se oblig s plteasc Locatorului pentru spaciul inchiriat o chirie de __ lei/mp/lun, respectiv _______ lei/lun. 2. Valoarea chiriei pentru cele 32 luni este de ____________ lei. 3. Condicii de plat. Chiria va fi pltit lunar pentru luna anterioar, prin ordin de plat, in LEI, in termen de 7 zile lucrtoare de la data inregistrrii facturii de ctre Locatar. 4. In afara chiriei, Locatarul va plti utilitcile, in baza consumurilor real inregistrate, precum si cheltuielile legate de asigurarea pazei, curceniei si salubritcii. Toate aceste cheltuieli vor fi facturate de ctre Locator, la expirarea perioadei pentru care se face plata. 5. Penalitci. In cazul neachitrii de ctre Locatar a chiriei si a celorlalte cheltuieli, acesta va suporta penalitci in cuantum de 0,1 % pentru fiecare zi de intarziere. In condiciile nerespectrii de ctre Locator a obligaciilor prevzute la Cap.V, Locatarul va putea solicita Locatorului penalitci in cuantum stabilit proporcional cu daunele create si in funccie de caz. V. OBLIGABIILE LOCATORULUI 1. S asigure Locatarul de folosinca netulburat a spaciului inchiriat in tot timpul locaciunii. 2. S predea Locatarului la termenul convenit spaciul inchiriat in stare normal de folosinc, liber, potrivit destinaciei prevzute in contract. 3. S intrecin spaciul conform normelor in vigoare in Romania pentru cldiri de birouri. 4. S asigure accesul permanent la spaciul inchiriat pentru personalul Locatarului, pe baza legitimaciei de serviciu, precum si a colaboratorilor Locatarului, pe baz de tabel nominal, prezentat de ctre conducerea Locatarului. 5. S asigure urmtoarele servicii, in condiciile Cap. IV, punctul 4 : - funccionarea recelelor exterioare de ap, canalizare, electricitate si gaze; - curcenie si salubritate; - intrecinerea si ingrijirea prcilor comune. VI. OBLIGABIILE LOCATARULUI 1. S foloseasc spaciul inchiriat, ca un bun gospodar, in conformitate cu destinacia rezultat din prezentul contract si cu prevederile legale in vigoare. 2. S efectueze, in termenele stabilite si in condiciile prevzute in contract, plcile pentru sumele la care s-a obligat ca urmare a inchirierii spaciului. 3. S execute pe cheltuiala sa lucrrile de intrecinere si reparacii curente aferente construcciei si instalaciilor, potrivit legii . 4. S nu execute modificri sau transformri ale structurii de rezistenc a construcciei, sau ale instalaciilor. 5. S respecte prevederile legale in vigoare din domeniile PSI, igienico-sanitar si proteccia muncii. 6. La incetarea contractului, s predea Locatorului spaciul in stare bun de folosinc. VII. ALTE OBLIGABII 1. Contribucii, taxe si cheltuieli individuale : a) Locatorul suport taxele si impozitele asupra bunului inchiriat, stabilite de lege in sarcina proprietarului; b) Toate impozitele, taxele, obligaciile si contribuciile ce sunt sau pot fi instituite de ctre stat sau autoritcile locale, in mod direct (sau in legtur cu), legate exclusiv de activitcile desfsurate de Locatar in spaciul inchiriat, vor fi pltite de Locatar. Aceste plci vor fi efectuate de ctre Locatar la data la care devin scadente in conformitate cu termenii stabilici de ctre autoritci. 2. Lucrri : Locatarul va putea efectua in spaciul inchiriat lucrri de amenajare si modernizare numai cu consimcmantul scris al Locatorului. Lucrrile se vor efectua dup obcinerea prealabil a avizelor si autorizaciilor necesare cerute de lege in situaciile respective. Orice imbuntciri efectuate de Locatar, precum si orice instalacii ale Locatarului care se incorporeaz in structura spaciului ce reprezint obiectul contractului si care nu pot fi recuperate, vor rmane la incetarea contractului si fr indemnizare, in proprietatea Locatorului, in afara cazului in care acesta din urm ar prefera s cear readucerea spaciului in starea lui inicial, pe cheltuiala Locatarului. 3. Pentru evenimentele produse din culpa Locatarului (de exemplu : incendii, explozii, inundaCii, distrugeri ale elementelor constructive), acesta va executa pe cheltuiala sa lucrrile de reparaCii si remedieri ale daunelor produse. 4. Asigurri : Pe durata contractului de inchiriere, Locatorul va asigura imobilul inchiriat pentru valoarea sa de inlocuire, corespunztor stadiului fizic actual, iar Locatarul va asigura de rspundere fac de terci pentru pagubele provocate acestora prin acciunea sa sau a angajacilor si, pe toat durata contractului. 5. Cedare si subnchiriere : Locatarul nu isi va putea ceda drepturile rezultand din prezentul contract si nici s procedeze la o subinchiriere, total sau parcial, nici s le foloseasc in cadrul unui contract de asociere in participare, fr consimcmantul scris al Locatorului. VIII. DENUNbAREA SI REZILIEREA CONTRACTULUI 1. Denuncarea contractului de ctre Locatar : In situacii determinate, Locatarul va putea denunca unilateral contractul prin comunicare scris, transmis prin scrisoare recomandat cu confirmare de primire, cu preaviz de 30 de zile lucrtoare.. 2. Rezilierea de ctre Locator : Neefectuarea de ctre Locatar a plcilor pentru chirie, utilitci sau intrecinere la termenele stabilite prin contract, atrage rezilierea de drept a Contractului, fr a fi necesar intervencia instancei competente de judecat dac Locatarul a fost pus in intarziere, iar obligacia nu a fost satisfacut in termen de 1 lun de la primirea notificrii. Locatorul are dreptul de a rezilia contractul de inchiriere dac Locatarul: - a subinchiriat spaciul fr acordul scris al Locatorului; - a schimbat destinacia ori structura interioar a spaciului fr acordul scris al Locatorului. 3. Rezilierea de ctre Locatar : In cazul in care Locatorul nu isi indeplineste obligaciile principale ce decurg din prezentul contract, Locatarul, dup notificarea Locatorului, si dac acesta din urm nu-si indeplineste obligaciile in termen de 1 lun de la primirea notificrii, va fi indreptcit s considere contractul ca reziliat de plin drept, fr intervencia instancei. IX. NCETAREA CONTRACTULUI Contractul inceteaz: - de drept, prin expirarea termenului contractual, dac prcile contractante nu convin la prelungirea acestuia, conform Cap. III; - in cazul in care spaciul ce formeaz obiectul contractului a pierit in totalitate sau nu mai poate fi folosit in conformitate cu destinacia avut in vedere la incheierea contractului; - prin denuncarea contractului sau reziliere in conformitate cu dispoziciile Cap.VIII. X. ALTE CLAUZE 1. Rspunderea contractual : Pentru neexecutarea in totalitate sau in parte, ori pentru executarea necorespunztoare a obligaciilor prevzute in prezentul contract, prcile datoreaz penalitci si despgubiri pentru acoperirea prejudiciului cauzat. 2. Forca major : Forca major, invocat in condiciile legii, exonereaz prcile contractante de rspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunztoare, ori cu intarziere a obligaciilor asumate prin prezentul contract. 3. Litigii : Prcile sunt de acord ca eventualele litigii s se rezolve pe cale amiabil, in caz contrar aceste litigii se supun spre rezolvare instancelor judectoresti competente din Romania. XI. DISPOZIBII FINALE 1. Orice modificare a prezentului contract se va face prin act adicional la contract, care va fi semnat de ctre ambele prci contractante. 2. Prezentul contract intr in vigoare la data de ________ 2012 si este valabil pan la data de __________ 2015. 3. Prcile se supun legislaciei romanesti in vigoare. 4. Prcile se angajeaz s pstreze confidencialitatea asupra prevederilor prezentului contract fac de terci. 5. Prezentul contract s-a incheiat astzi__________2012, in 2 (dou) exemplare: - unul pentru LOCATOR, - unul pentru LOCATAR. Anexele 1 si 2 fac parte integrant din contract. 6. Contractul are valoare de inscris autentic si constituie titlu executoriu. LOCATOR,LOCATAR, Formular 45 A Scrisoare de naintare OPERATORUL ECONOMIC ___________________ (denumire / sediu ) nregistrat la sediul autoritcii contractante nr._________data___________ora_____ SCRISOARE DE NAINTARE Ctre ________________________________ (denumirea autoritcii contractante _i adresa complet) Ca urmare a anuntului de participare nr. ______ din ______________, privind aplicarea procedurii de achizicie direct pentru atribuirea contractului Contract pentru achizicia echipamentelor pentru UIP ,noi ________________________________________ (denumirea/numele operatorului economic) v transmitem alturat urmtoarele: 1. Pachetul/plicul sigilat _i marcat n mod vizibil, concinnd, n original: a) oferta; b) documentele care nsocesc oferta. Avem speranca c oferta noastr este corespunztoare _i va satisface cerincele. Data completrii ___________ Cu stim, Operator economic, ................................... (semntura autorizat ) Formular 45 B Scrisoare de naintare __________________________________ __________________________________ (Nume prenume / adresa ) nregistrat la sediul autoritcii contractante nr._________data___________ora_____ SCRISOARE DE NAINTARE Ctre RNP Romsilva - Administracia Parcului Nacional Muncii Mcinului RA, str. 9 Mai, nr. 4 bis, Tulcea, cod po_tal Ca urmare a anuntului de participare nr. _____din ______________, privind aplicarea procedurii de achizicie direct pentru atribuirea contractului Contract pentru achizicia echipamentelor pentru UIP , subsemnatul _______________________________ v transmit alturat urmtoarele: 1. Plicul sigilat _i marcat n mod vizibil, concinnd, n original: a) oferta; b) documentele care nsocesc oferta. Am speranca c oferta mea este corespunztoare _i va satisface cerincele. Data completrii ___________ Cu stim, Operator economic, ................................... (semntura autorizat ) Formular A 10 - Declaratie privind situacia personal a operatorului economic Operator Economic .......................... (denumirea) D E C L A R A b I E Subsemnatul, .................................................. reprezentant mputernicit al ........................................................................................................... (denumirea operatorului economic) n calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terc suscintor al candidatului/ofertantului, declar pe propria rspundere, sub sancciunea excluderii din procedura de achizicie public _i sub sancciunile aplicabile faptei de fals n acte publice, c nu m aflu n situacia prevzut la art. 180 din Ordonanca de Urgenc a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizicie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice _i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile _i completrile ulterioare, aprobat prin Legea nr. 337/2006, respectiv n ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotrre definitiv a unei instance judectore_ti pentru participarea la activitci ale unei organizacii criminale, pentru corupcie, fraud _i/sau splare de bani. Subsemnatul declar c informaciile furnizate sunt complete _i corecte n fiecare detaliu _i nceleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii _i confirmrii declaraciilor, orice documente doveditoare de care dispun. Subsemnatul, ..................................................... reprezentant mputernicit al & & & & & & & & & & & & & & & & & & ........... (denumirea operatorului economic), n calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terc suscintor al candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se mencioneaz procedura) pentru atribuirea contractului de achizicie public avnd ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrrii), codul CPV ............., la data de ................ (zi/luna/an), organizat de ............ (denumirea autoritcii contractante), declar pe propria rspundere c: nu am intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul sindic; mi-am ndeplinit obligaciile de plat a impozitelor, taxelor _i contribuciilor de asigurri sociale ctre bugetele componente ale bugetului general consolidat, n conformitate cu prevederile legale n vigoare n Romnia sau n cara n care sunt stabilit pana la data solicitat; n ultimii 2 ani, am ndeplinit integral obligaciile contractuale _i nu am produs grave prejudicii beneficiarilor; nu am fost condamnat, n ultimii 3 ani, prin hotrrea definitiv a unei instance judectore_ti, pentru o fapt care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei gre_eli n materie profesional. Subsemnatul declar c informaciile furnizate sunt complete _i corecte n fiecare detaliu _i nceleg ca autoritatea contractant are dreptul de a solicita, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie, orice documente doveditoare de care dispun. nceleg ca n cazul n care aceast declaracie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de nclcarea prevederilor legislaciei penale privind falsul n declaracii. Data completrii Operator economic, ................................. (semntur autorizat) Formular A11 - INFORMAbII GENERALE Operator economic .................................. (denumirea/numele) INFORMAbII GENERALE 1. Denumirea/numele: 2. Codul fiscal: 3. Adresa sediului central: 4. Telefon: Fax: E-mail: 5. Certificatul de nmatriculare/nregistrare ................................... (numrul nmatriculare/inregistrare, data) 6. Obiectul de activitate, pe domenii: __________________________ (n conformitate cu prevederile din statutul propriu) 6.1. Activitci CAEN pentru care exist autorizare..................................(se va solicita dup caz, certificatul constatator conform cruia operatorul economic ndepline_te condiciile de funccionare specifice pentru activitatea CAEN n care se nscrie obiectul contractului de achizicie) Birourile filialelor/sucursalelor locale, dac este cazul: 1._______________________________________________________ (adrese complete, telefon/fax, certific H L N R T ǰǗjPǗǗǗǗ3hx h%5B*CJ\aJmH nH phsH tH -h%5B*CJ\aJmH nH phsH tH +h%B*CJPJaJmH nH phsH tH 1hx h%B*CJPJaJmH nH phsH tH -h%5B*CJ\aJmH nH phsH tH 3hx h%5B*CJ\aJmH nH phsH tH h_h%OJQJhjCh%5OJQJh%OJQJ N P R P d r7$8$H$^`rgd%$r7$8$H$^`ra$gd%gd%d <: "xNBL<r7$8$H$^`rgd%<$PhjFH "<>r T^`z ʹmmmmmmm3hx h%5B*CJ\aJmH nH phsH tH -h%5B*CJ\aJmH nH phsH tH +h%B*CJPJaJmH nH phsH tH 1hx h%B*CJPJaJmH nH phsH tH 4hx h%5B*CJPJaJmH nH phsH tH .h%5B*CJPJaJmH nH phsH tH * \^LN`b@B(* !!0!2!!!!!$"&"@"B"z"""# #$$X$Z$$$εεε+h%B*CJPJaJmH nH phsH tH 1hx h%B*CJPJaJmH nH phsH tH 3hx h%5B*CJ\aJmH nH phsH tH -h%5B*CJ\aJmH nH phsH tH >pP !!!@"B"z"h##$$%&'V(X((()*r7$8$H$^`rgd%$N%P%n%p%%%%%%%&&&&&&''((N(P(V(X(((((( * *,*.***@+B+++++++,,,,,-H-J---J.L.....*/,//湟柹3hx h%5B*CJ\aJmH nH phsH tH -h%5B*CJ\aJmH nH phsH tH +h%B*CJPJaJmH nH phsH tH 1hx h%B*CJPJaJmH nH phsH tH >*+,,-.//01J2,345567f888.9::;<<=>r7$8$H$^`rgd%//001122"4645555"6$6N6P66677888888.949>9@999999;V;;;;;;;<<<<==>>R?T????,@@@AAжжПжжж-h%5B*CJ\aJmH nH phsH tH 3hx h%5B*CJ\aJmH nH phsH tH 1hx h%B*CJPJaJmH nH phsH tH +h%B*CJPJaJmH nH phsH tH >>>*??@ABBBCBC"DFD,EEhFFNG8HzH`IBJ8KKKL MMr7$8$H$^`rgd%A8B:BBBBBBBCCCrDtDZE\EEEHFJFhFFFFGGGGHHHHHHHHHHIIIIHJXJbJdJnKpKKKvLxLLLMMMMMM"N$NdN湟柹3hx h%5B*CJ\aJmH nH phsH tH -h%5B*CJ\aJmH nH phsH tH +h%B*CJPJaJmH nH phsH tH 1hx h%B*CJPJaJmH nH phsH tH >MXN6OOP2PP2Q4Q6QHQZQ$$ &`#$/7$8$H$Ifa$gd4Y;!$7$ &`#$/7$8$H$If^7`a$gd4Y;r7$8$H$^`rgd% dNfNNNOO.O0OOO2Q6QFQHQXQZQ\Q`QbQdQfQjQlQnQpQQQй~~yh`\SJh%5CJaJh%5mHsHh%h}Qh%5 h !Nh%CJOJQJ^JaJ h%5 hjCh%3hjCh%5B*CJ\aJmH nH phsH tH 3hx h%5B*CJ\aJmH nH phsH tH -h%5B*CJ\aJmH nH phsH tH 1hx h%B*CJPJaJmH nH phsH tH +h%B*CJPJaJmH nH phsH tH ZQ\Q^Q`QbQ(_kdw$$Ifl<0O!; t 6` !644 layt4Y;$ &`#$/7$8$H$Ifgd4Y;_kd$$Ifl0O!; t 6` !644 layt4Y;bQdQfQhQjQlQnQpQrQtQvQxQzQ|Q~QQQQQQQQQ$a$gd%^gd%$a$gd%gd%$7$8$H$`a$gd%r7$8$H$^`rgd%QQQQQQQQQQQQQQQQQQR,RTR|R~R $$Ifa$gd4Y; $$Ifa$gd4Y;$a$gd%gd%gd%$a$gd%QQQQQQRTRzRRR,S.S0S8S:ShSS,T2T4TLT|TTU U^UUUVVVVZWеЮsfss^sߟh%mHsHh%6CJaJmHsHhh%6CJaJmHsHhh%5CJaJmHsHh%CJaJmHsHhh%CJaJmHsH hn'uh%hn'uh%CJaJhn'uh%6CJaJmHsHhn'uh%CJaJmHsHhh%CJaJh%5CJaJhh%5CJaJ!~R,S.S0S2S4S6S8S:ShSjSlSS{sssssskssk$a$gd%$a$gd%{kd$$Ifl0LH$L t0644 lalyt4Y; $Ifgd4Y; S*T,T.T0T2T4TVVZWpWWZX\X^X`XbXdX*YZYZZ Z"Z$a$gd% $dha$gd%dhgd%$dh`a$gd%gd%$a$gd%ZWWZXdXXY4YlYYYYZZ,Z>ZBZFZJZNZ|ZZZZZZ[[[*[0[<[@[ĵĵĩ}m}]P]P]h%6CJaJmHsHhn'uh%6CJaJmHsHh`'h%5CJaJmHsHhn'uh%CJaJmHsHhh%CJaJh%5CJaJh%5mHsHhh%5CJaJh%6CJ]aJmHsH"hh%6CJ]aJmHsHh%CJaJmHsHhh%CJaJmHsHhh%CJaJmHsH"Z$Z&Z(Z*Z,ZzZ|ZZZZ[B[D[[$dh$Ifa$gd4Y; $$Ifa$gd4Y;$a$gd%gd%gd%$a$gd%@[~[[[[[&\6\]]4]x]]^^B^^^^^ _"_N_R_V_X_t_v__8`d`j```aaaaдддМдддЄuдддc"hh%6CJ]aJmHsHhh%CJaJmHsHhh%CJaJh%6CJaJmHsHh%mHsHhh%6CJaJmHsHh%CJaJmHsHhh%5CJaJmHsHhh%CJaJmHsH hn'uh%hn'uh%CJaJhn'uh%CJaJmHsH%[[[[&\(\*\\]]]zzrzzrrmrgd%$a$gd%$a$gd%}kd$$Iflt0# t0644 lalyt4Y; ]N_P___8````````aabbbbbbbbbgd%$a$gd%$a$gd% $dha$gd%dhgd%$dh`a$gd%abZb\bbbbbbbbbbbbhclccd0dxddeeeXnnnnnBoHp|p6qqVrjrlrrrʾ񚎃|t|p|p|h|p|p|h|h|h|h|h|hh%6h%hh%5 hh%h(4h%CJaJh(4h%5CJaJh%h%5CJaJhh%CJaJmHsHh%5CJaJh%CJaJmHsHh%5mHsHhh%5CJaJ"hh%6CJ]aJmHsHh%6CJ]aJmHsH'bjclcccccd lnrs!$ & F 8-D1$7$8$H$M ] `8a$gd%$ 8-DM `8a$gd%$8-DM `8a$gd%$ 8-DM `8a$gd%$a$gd%gd%gd% rrssuuvvHxJx{n||||}}t}}}}}*|rրƂ¹sfZMZMZMh%6CJaJmHsHh%CJaJmHsHh%5CJaJmHsHh6=h%5CJaJmHsHh6=h%6CJaJmHsHh6=h%CJaJmHsHh6=h%mHsHh6=h%5mHsHh%5mHsHhh%6hh%6@hh%@hh%@]hh%@ hh%hh%@suvJxnz{{{|n||vvfYY -DM gd%$-DM a$gd%-DM ^gd%$ 5-DM ] `5a$gd%$ 8-DM ] `8a$gd%!$ & F8-D1$7$8$H$M ]`8a$gd%%$ & F .8-D1$7$8$H$M ]`8a$gd% ||||||||}}},}t}}}}}}}}}~T~l~v~~ ^`gd%`gd%gd%$a$gd%~*rƂ>F.68B$$9DIfa$gd4Y; ^`gd%$a$gd%gd%`gd%Ƃ>B8B$&HJnp6@BX\\bĴĢĢĢĢЗsjsc\W h%5 hWh% *h%CJh%5CJaJhpXxh%5CJaJh%5CJOJQJmHsHh%5mHsHh%6CJ]aJh%hn'uh%6CJ]aJh6=h%CJ]aJmHsHhn'uh%CJ]aJh%CJ]aJUh%6CJaJmHsHh%CJaJmHsHh%CJaJmHsH ate de inmatriculare/inregistrare) 2._______________________________________________________ 3._______________________________________________________ 4._______________________________________________________ 8. Principala piac a afacerilor : 9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani : AnulCifra de afaceri anual (la 31 dec.) leiCifra de afaceri anual (la 31 dec.) echivalent euro1..............2.............3..............Media anual : Operator economic, .................................. (semntur autorizat) Anexa nr.58 A Declaracie inicial privind ndeplinirea cerincelor de calificare Operator Economic .......................... (denumirea) DECLARAbIE* Subsemnatul, .............. reprezentant mputernicit al ......................... (denumirea operatorului economic), n calitate de: - ofertant unic (cu ofert individual) - ofertant asociat (cu ofert comun) la procedura de ................. (se mencioneaz procedura) pentru atribuirea contractului de achizicie public avnd ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrrii), codul CPV .............organizat de ............ (denumirea autoritcii contractante), la data de................ zi/luna/an), declar pe propria rspundere, sub sancciunea excluderii din procedur _i sub sancciunile aplicabile faptei de fals n acte publice, c ndeplinesc criteriile de calificare astfel cum au fost solicitate n documentacia de atribuire, dup cum urmeaz : Situacia personal Capacitatea de exercitare a activitcii profesionale Situacia economico-financiar Capacitatea tehnic _i/sau profesional Standarde de asigurare a calitcii Standarde de proteccie a mediului. (se bifeaz dup caz) Subsemnatul declar c informaciile furnizate n prezenta declaracie precum _i Anexa acesteia sunt complete _i corecte n fiecare detaliu _i nceleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii _i confirmrii declaraciilor, orice documente doveditoare potrivit prevederilor legale. Data completrii Operator economic, ................................... (semntur autorizat) Anexa nr.58 B Declaracie inicial privind ndeplinirea cerincelor de calificare de ctre persoane fizice DECLARAbIE Subsemnatul, .............................................., domiciliat n localitatea....................................., judecul.........................., strada.................................., nr........., bloc........., scara.........., etaj............, apartament..................., posesor al BI/CI seria......., Nr......................, eliberat/ la data de ...........................de ctre..................................,CNP................................................., la procedura de achizicie direct pentru atribuirea contractului de achizicie public avnd ca obiect nchiriere spaciu cu destinacie de birou, codul CPV 70310000-7, CPV 0210000-6, organizat de Administracia Parcului Nacional Muncii Mcinului la data de 19.07.2012 , declar pe propria rspundere, sub sancciunea excluderii din procedur _i sub sancciunile aplicabile faptei de fals n acte publice, c - dispun de spaciul ofertat n calitate de proprietar cu drepturi depline. - spaciul ofertat nu este obiectul nici unui litigiu _i nu cunosc motive care ar putea s modifice aceast situacie. - spaciul ofertat nu este grevat de datorii la bugetul local sau la alte institucii, administracii sau furnizori de servicii. Subsemnatul declar c informaciile furnizate n prezenta declaracie sunt complete _i corecte n fiecare detaliu _i nceleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii _i confirmrii declaraciilor, orice documente doveditoare potrivit prevederilor legale. Data completrii Semntur ofertant, ................................... .......................................... Operator Economic .......................... (denumirea) OFERT PENTRU NCHIRIERE SPAbIU CU DESTINAbIA DE BIROU 1. Date de identificare a LOCATORULUI a) Persoana juridic.................................................... Nr. Oficiul registrului Comercului........................... Cod Unic de nregistrare ....................................... Cod Fiscal................................................................ Adres sediu social: Str. ...................................nr. .........., localitatea ......................................, cod po_tal............................., Tel/fax..................................., e-mail ......................................... b) Persoana fizic........................................................ CNP......................................................................... BI/CI seria........., Nr...................., eliberat/ la data de ......................de ctre............................... Adresa de domiciliu l: Str. ...................................nr. .........., localitatea ......................................, cod po_tal............................., Tel/fax..................................., e-mail ......................................... 2. Titlul juridic sub care este decinut spaciul a) proprietate m b) nchiriere m c) alt form (specificaci).................................................................................................. 3. Adresa la care se gse_te spaciul: Localitatea..............................., Strada....................................., Nr......... , Bloc.........scara..........etaj............apartament.................. Propunerea tehnic 4.Descrierea spaciului 4.1. Suprafaca spaciului destinat nchirierii......... mp. 4.2. Suprafaca vitrat aferent spaciului destinat nchirierii..........mp 4.2. Tipul spaciului oferit spre nchiriere a) apartament (specificaci nr. camere) ......................................... b) garsonier m c) spaciu de birou d) alt destinacie (specificaci) ................................................................................................. 4.3. Dotri spaciu a) grup sanitar : folosinc proprie ; folosinc comun ; a) hol acces birouri : folosinc proprie ; folosinc comun ; b) oficiu : folosinc proprie ; folosinc comun ; c) spaciu de depozitare . 4.4. Acces la utilitci a) ap curent m ;contorizare separat ;contorizare n comun cu alci utilizatori b) canalizare m c) energie electric ;contorizare separat ;contorizare n comun cu alci utilizatori d) energie termic: central proprie ;contorizare separat ;contorizare n comun cu alci utilizatori m central comun ;contorizare separat ;contorizare n comun cu alci utilizatori m combustibili solizi m alt form (specificaci) .......................................................................................................... 4.5. Pozicia imobilului n cadrul localitcii; zona ultracentral zona central zona median zona de la periferie 4.6. Descriere sumar privind zona n care se afl spaciul.................................................................. ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ Propunerea financiar 5. Detalii propunere financiar 5.1. Valoare chirie/mp/lun......................lei fr TVA; 5.2. Valoare total chirie pe lun.............lei fr TVA; 5.3. Modalitci de plat: a) n avans m (detaliaci ) ................................................................................................................ b) lunar m (detaliaci) ................................................................................................................. 5.4. Garancie NU DA (detaliaci) ......................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... 5. 6. Durata contractului........luni, n perioada ............................................................................... 5.7. Valoarea contractului.............................................................................................................. 5.8. Durata de mencinere a ofertei.........zile, pn la data de ....................................................... Data, .......................... Semntura, ......................................... Formular 62 A CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independenta persoan juridic CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independenta I. Subsemnatul/Subsemnatii, ........................., reprezentant/reprezentanti legali al/ai ............................................., intreprindere/asociere care va participa la procedura de achizitie publica organizata de ........................................, in calitate de autoritate contractanta, cu nr. .................................... din data de ..............................., certific/certificam prin prezenta ca informatiile continute sunt adevarate si complete din toate punctele de vedere. II. Certific/Certificam prin prezenta, in numele .........................................., urmatoarele: 1. am citit si am inteles continutul prezentului certificat; 2. consimt/consimtim descalificarea noastra de la procedura de achizitie publica in conditiile in care cele declarate se dovedesc a fi neadevarate si/sau incomplete in orice privinta; 3. fiecare semnatura prezenta pe acest document reprezinta persoana desemnata sa inainteze oferta de participare, inclusiv in privinta termenilor continuti de oferta; 4. in sensul prezentului certificat, prin concurent se intelege oricare persoana fizica sau juridica, alta decat ofertantul in numele caruia formulam prezentul certificat, care oferteaza in cadrul aceleiasi proceduri de achizitie publica sau ar putea oferta, intrunind conditiile de participare; 5. oferta prezentata a fost conceputa si formulata in mod independent fata de oricare concurent, fara a exista consultari, comunicari, intelegeri sau aranjamente cu acestia; 6. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce priveste preturile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intentia de a oferta sau nu la respectiva procedura sau intentia de a include in respectiva oferta elemente care, prin natura lor, nu au legatura cu obiectul respectivei proceduri; 7. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce priveste calitatea, cantitatea, specificatii particulare ale produselor sau serviciilor oferite; 8. detaliile prezentate in oferta nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent inainte de momentul oficial al deschiderii publice, anuntata de contractor. III. Sub rezerva sanctiunilor prevazute de legislatia in vigoare, declar/declaram ca cele consemnate in prezentul certificat sunt adevarate si intrutotul conforme cu realitatea. Ofertant, ........................ Data Reprezentant/Reprezentanti legali (semnaturi) Formular 62 B CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independenta persoan fizic CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independenta I. Subsemnatul................................... .............., n calitate de persoan fizic ce participa la procedura de achizitie publica organizata de Administracia Parcului Nacional Muncii Mcinului in calitate de autoritate contractanta, potrivit anuncului de participare cu nr. 90/UIP POS 4 din data de 19.07.2009, certific prin prezenta ca informatiile continute sunt adevarate si complete din toate punctele de vedere. II. Certific prin prezenta, in nume personal, urmatoarele: 1. am citit si am inteles continutul prezentului certificat; 2. consimt descalificarea mea de la procedura de achizitie publica in conditiile in care cele declarate se dovedesc a fi neadevarate si/sau incomplete in orice privinta; 3. fiecare semnatura prezenta pe acest document reprezinta persoana desemnata sa inainteze oferta de participare, inclusiv in privinta termenilor continuti de oferta; 4. in sensul prezentului certificat, prin concurent se intelege oricare persoana fizica sau juridica, alta decat ofertantul in numele caruia formulam prezentul certificat, care oferteaza in cadrul aceleiasi proceduri de achizitie publica sau ar putea oferta, intrunind conditiile de participare; 5. oferta prezentata a fost conceputa si formulata in mod independent fata de oricare concurent, fara a exista consultari, comunicari, intelegeri sau aranjamente cu acestia; 6. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce priveste preturile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intentia de a oferta sau nu la respectiva procedura sau intentia de a include in respectiva oferta elemente care, prin natura lor, nu au legatura cu obiectul respectivei proceduri; 7. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce priveste calitatea, cantitatea, specificatii particulare ale produselor sau serviciilor oferite; 8. detaliile prezentate in oferta nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent inainte de momentul oficial al deschiderii publice, anuntata de contractor. III. Sub rezerva sanctiunilor prevazute de legislatia in vigoare, declar ca cele consemnate in prezentul certificat sunt adevarate si intrutotul conforme cu realitatea. Ofertant, .................................... Data (semnatura)   COD PROIECT: SMIS-CSNR 36253 "$`UUU $9DIfgd4Y;kd($$IflF$W t0#%6  44 lapyt4Y;$&DFH`UUU $9DIfgd4Y;kd$$IflF$W t0#%6  44 lapyt4Y;HJjln`UUU $9DIfgd4Y;kd$$IflF$W t0#%6  44 lapyt4Y;np`UUU $9DIfgd4Y;kd$$IflF$W t0#%6  44 lapyt4Y;68`[SSSSSSS$a$gd%gd%kdP$$IflF$W t0#%6  44 lapyt4Y; 8:<>@BD\^`bz|~($ 8-DM `8a$gd%$ d-DM a$gd%gd% w$gd%gd%$a$gd%bvxz|~$d(*n\$8:nF\^6,.\^`dfl秝~wnbhh%5CJaJh%5mHsH hlh%h%hpXxh%6@CJaJhpXxh%@CJaJh%@CJaJhpXxh%B*CJaJphhpXxh%mHsHhpXxh%mHsHhpXxh%B*CJaJphhpXxh%6CJaJhpXxh%CJaJ h%5hWh%5$(F^ 5-DM `5gd%$8-DM `8a$gd%$ & F dh-DM a$gd%$ & F dh-DM a$gd%$ 8-DM `8a$gd% .^`bdfhjlDFHJLNdfh$ d-DM a$gd% w$gd%$a$gd%gd%gd%-DM `gd%5-DM `5gd%BDFHNdfh*4LVpz&t~BNTt"rt%h_h%B*CJaJnH phtH h~3h%B*nH phtH hpXxh%6CJaJ hh%hWh%5 h%5h% *h%CJhpXxh%5CJaJhpXxh%CJaJh%CJaJ5>Rjnp68>:<Ft6~yj`S`ShpXxh%@CJaJh%@CJaJhpXxh%B*CJaJphh@BDFH||||||5-DM `5gd%$8-DM `8a$gd%$ 8-DM `8a$gd%$ -DM ^a$gd%$ -DM ^a$gd%dgd% d`gd% H8VXZ\^`bdfhLNP.dgd% $da$gd%gd% $,`,a$gd%$a$gd%5dX-DM `5gd%TVfhLNP$4Zpz$nx&68hj^` @BFױױױױױױױױױױױױךױ׸׸h}1Th%5 hh%h1h%>*h#h%5 hh%h1h%5 h%5 hWh%h"x*h%mHsHh%hB8sh%CJaJh%6@CJaJhpXxh%6@CJaJ8:.:J^`$p&6Bngd% $da$gd% dgd%dgd%F\^"$pRXpv&(*,.468:<>4`jl ݭݭhK.\h%>*hK.\h%5>* h#Lh%h1h%5 h%>*h1h%>*h1h%5>* h%5>*h"Ph%5 hh%h%h"3h%6Anf|2`npD~$ & Fd^gd% & F^gd%dgd%gd% 8:P^`bd68<bdz "$RTXZ >@DF h}1Th%h%CJ(aJ( hh% h%>*h1h%>*h1h%5>* h%5>* hK.\h% h#<h% h%5 htbh%h1h%5h%A"$vx,.Z\`vxz~jlnrtvz .<>@BDȾȾ htbh% h%5hCdCh%5hCdCh%CJ(aJ( hCdCh%h#h%>*h#h%5>* h%5>*h"3h%6 h-h% hh%h%CJ(aJ( h}1Th%h1h%5h%8DNZz|~* ZlFLxdjrz  觠h"Ph%CJ(aJ(h"Ph%6 h"Ph%h#h%5h"Ph%5h"Ph%5>* hh%h#h%>*h#h%5>* h%5>* h1h% h%5h1h%5 hCdCh%h%7$^:Tr , " $   agd%dgd% $da$gd%gd%   P T \  $ N , . 0 6 8 r (Jj#b%|%~%%%%%&:&<&H&&&' (j(())X)z*ƾ灳 hh% h|h% h Ph%h%5CJaJh+hh%5h+hh%5CJaJh+3h%mHsHh%mHsHh"x*h%mHsH h3I>h%hzTh%5 hh%h% hzTh%h#h%5 h%52JLxjF@R !f#$a$gd%$a$gd%gd% $,`,a$gd%f#h#j#d%f%h%j%l%n%p%r%t%v%x%z%|%~%%<&>&@&B&D&F&H&&&.*$a$gd%$a$gd%gd%z**h+n+892999:x::::::::::::::::::::::;;;ȺȳӤӛ h%h4Y;h%hpaJh(h4Y;B*CJaJph333 h4Y;56hOAhp5CJ\aJhp5CJ\aJh4Y;jh4Y;UhfV'hEth%mH sH h|h% h Ph%h%".**.+,-801\45D7888 :L::::::::::::: $ a$gd4Y; gd%gd%::::;;;;gd% B#"9gd4Y;9 0&P 1h:p4Y;. A!"#$R%22 u$$If!vh5;5#v;#v:V l t 6` !65;5yt4Y;u$$If!vh5;5#v;#v:V l< t 6` !65;5yt4Y;$$Ifl!vh5L5#vL#v:V l t065L5alyt4Y;$$Ifl!vh55#v#v:V lt t06,55alyt4Y;$$If!vh55W5#v#vW#v:V l t0#%655W5pyt4Y;$$If!vh55W5#v#vW#v:V l t0#%655W5pyt4Y;$$If!vh55W5#v#vW#v:V l t0#%655W5pyt4Y;$$If!vh55W5#v#vW#v:V l t0#%655W5pyt4Y;$$If!vh55W5#v#vW#v:V l t0#%655W5pyt4Y;^! 666666666vvvvvvvvv66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtH@`@ %NormalCJ_HaJmHsHtHV@V Heading 1$<@&5CJKH OJQJ\aJ JJ Heading 2 $*$@&5\mH sH tHff Heading 3$<*$@&&5CJOJQJ\^JaJmH sH tHZZ Heading 4$<*$@&5CJ\aJmH sH tH\\ Heading 5<*$@& 56CJ\]aJmH sH tHVV Heading 6<*$@&5CJ\aJmH sH tHPP Heading 7$$x@&a$5:CJ^JaJNN Heading 8<*$@&6]mH sH tH\ \ Heading 9 <*$@& CJOJQJ^JaJmH sH tHDA D Default Paragraph FontRi@R 0 Table Normal4 l4a (k ( 0No List bb Heading 1 Char.5CJKH OJPJQJ\^JaJ mHsHtHFF Heading 2 Char5CJ\aJtHRR Heading 3 Char5CJOJQJ\^JaJtHF!F Heading 4 Char5CJ\aJtHL1L Heading 5 Char56CJ\]aJtHFAF Heading 6 Char5CJ\aJtHNQN Heading 7 Char5:CJ^JmHsHtHFaF Heading 8 Char6CJ]aJtHLqL Heading 9 CharCJOJQJ^JaJtHD"D Caption ^`5CJ\aJtHZ@Z List Paragraph *$7$^CJPJaJmH sH tH6U6 % Hyperlink >*B*ph4@4 %Header B#BB % Header CharCJaJmHsHtH4 @4 %Footer B#BB % Footer CharCJaJmHsHtHLOL % Default Text5$7$8$9DH$aJtH FF %Default Text Char CJmHsHPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!Ptheme/theme/theme1.xmlYOo6w toc'vuر-MniP@I}úama[إ4:lЯGRX^6؊>$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3ڗP 1Pm \\9Mؓ2aD];Yt\[x]}Wr|]g- eW )6-rCSj id DЇAΜIqbJ#x꺃 6k#ASh&ʌt(Q%p%m&]caSl=X\P1Mh9MVdDAaVB[݈fJíP|8 քAV^f Hn- "d>znNJ ة>b&2vKyϼD:,AGm\nziÙ.uχYC6OMf3or$5NHT[XF64T,ќM0E)`#5XY`פ;%1U٥m;R>QD DcpU'&LE/pm%]8firS4d 7y\`JnίI R3U~7+׸#m qBiDi*L69mY&iHE=(K&N!V.KeLDĕ{D vEꦚdeNƟe(MN9ߜR6&3(a/DUz<{ˊYȳV)9Z[4^n5!J?Q3eBoCM m<.vpIYfZY_p[=al-Y}Nc͙ŋ4vfavl'SA8|*u{-ߟ0%M07%<ҍPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!Ptheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] zr 002558$/AdNQZW@[arƂbF D z*;BEFHJLNRUWZ\`d *>MZQbQQ~RS"Z[]bs|~$Hn8( hHn$f#.*:;CDGIKMOPQSTVXY[]^_l8# AA@H 0( 0( B S ?@4A4DB4DC4DD4E44l:u:v:fBIz4p:y:y:iBIz?*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags stockticker @gV F689?Zaejx 5:;@Y[\b}!)*679:DEPQZjw '(*+-.59@BGHOPUVZ[ej{|"6:Q^_jkmnrs|}"#,/5CGIR_chpqxy !+7DEMQVW^fklsu~ #$'(*+48=JST]^drw|   $ ) 3 4 A E J U a b k o t v    % ) 2 3 > A J K T \ b c m r t u { |    ! ) - 4 @ F G N R Y ^ ` a h i p   " ' ( 2 3 > C E F M N Y Z b g q {     % 0 @ B C M N U V _ k s x )0178>KRV\_jkty{ (-7;EHTVY^kprs{| )6?CNPTUWXbcnt}~  #$',./9=BHKLXpsw ,12:>JNVW`dijty"#,-7:BCEFTU]^dhlpz *+-:<ILMSW`amnpquv  #(./;<CNY^ehprz| &'37ACLMOPWX`ajkqrz{} !,-0245:;ABNSYZ\]jmvz}~ '/3>@DESTY]h%'0156?@KOY]dipz~ %+,6:?BNPTWYZbcnoxy "(/0:>HIMNW]ijqrvw~ '0478DEPQ[\^_ejs~ "#,-7;CGKLQSWXcdm(-6=>@AIJRS_bhlvwz~ )*2FQR^aghtx    & ' 4 5 ; @ E F L O T U [ ] e i s t y { !!! ! !!$!+!.!5!6!:!>!C!G!R!S!Z![!]!a!h!i!k!l!p!q!y!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"" """'")"/"3"8"A"T"V"W"Y"Z"`"d"i"j"p"q"v"w"""""""""""""""""## # ######*#/#6#:#C#D#F#G#O#P#b#c#i#j#v#w##################$$ $$$ $#$%$($+$2$<$N$X$]$d$h$o$p$x$y${$|$$$$$$$$$$$$$$%%*%=%K%%%%%%%&&&&0&>&C&~&&&&&&&&^'c''''''',(7(R(((((( )))")#)&)')0)<)B)Q)e)z)))))))))))***`*f*********+ +W+d+++++++++++++,,2,6,e,q,,,,,,0-G-g-t-w---------...G.q....q/t/q0y0q1v122q2y233,3D3a3s33333$4(4>4F4q4s44444+565P5X5c5n5q5v5556666O7T777$8188869?999999: :I:T:[:~:::::::::; ;;);-;5;;;B;F;;;;;<<8<><k<<<<b=c=====!>#>\>>>>>>?!?E?F?I?J?n?o?~???????????@@'@,@/@r@~@@@@@@@AA2A5ADAGAlAoAAAAAAA.B9B_BfBmBBBBBBBBCCKCmCsCCCCC"D,D@DMDhDsDDDDDDDmEvEE FFiFrFFFFFFG GKzz6814Y[79(*_j<G!+ceT] i { ( 2 d f ]^ cpac,1NVy89U]v^g]l3>wy y[\ jsXc%'R` & F N $!-!!!'")"q"v"""D#F#####$$$J$Y$\$ KKKKLzNzOzQzRzTzUzWzXzzz~Axi#Q*p+\Abܼ^`.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.@OJQJ^Jo() ^`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o p^p`OJQJo( @ ^@ `OJQJo(^`OJQJ^Jo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o P^P`OJQJo(i#Q*+\A     pZ.B fV'4Y;EOWZAkgo@9w.XE"D %(:p@LzNz@0 !"#$%*-39:;<>z *26:<DFJLNPR\bnz|~Unknown G*Ax Times New Roman5Symbol3. * ArialA. Trebuchet MSWTimesNewRomanMS Mincho7.{ @Calibri?= *Cx Courier New;WingdingsA BCambria Math"1Ph>Ph>An0zz2HP $P%2!xxAPNMMAlina  Oh+'0 px  APNMM Normal.dotmAlina2Microsoft Office Word@@-e@-ePh՜.+,0 hp APNMM>z Title !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F෽e Data 1Table/bWordDocument;rSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjy F'Microsoft Office Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89q